นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน
นครวัด - นครธม
ข้อมูล-รูปภาพ
ศิลปะแบบ นครวัด
  - นครวัด
  - บันทายสำเหร่
ศิลปะแบบ บันทายสรี
  - บันทายสรี
ศิลปะแบบ บายน
  - บายน
  - ตาพรหม
  - พระขรรค
ศิลปะแบบ คลัง
  - พิมานอากาศ
ศิลปะแบบ พระโค
  - โลเลย
  - พระโค
  - บากอง
ธรรมชาติ
  - โตนเลสาป
 
รูปทริปที่ผ่านมา
- ทริปเซอร์เวย์
ปี 2549
- 12 - 14 สิงหาคม
- 26 - 28 สิงหาคม
- 21 - 23 ตุลาคม #1
- 21 - 23 ตุลาคม #2
- 21 - 23 ตุลาคม #3
- ภาพจากสมาชิก 1
- ภาพจากสมาชิก 2
- เทศกาลปีใหม่ '49
ปี 2550
- 3 - 5 มีนาคม
- 6 - 8 เมษายน
- 13 - 15 เมษายน
- 5 - 7 พฤษภาคม
- 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.
- เหมา K.พงษ์ศักด์ิ์
- เข้าพรรษา
- วันแม่
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
 
 
รายชื่อผู้เดินทาง


EZ940A นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน

(พักโรงแรมสี่ดาว ในเสียมเรียบ 2 คืน)


โปรแกรมนครวัด นครธม พนมกุเลน บัตร 3 วัน เต็มอิ่ม 10 ปราสาท ราคา 8,900 บาท  คลิกที่นี่

วันออกเดินทาง (กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ)

- 04.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย .........เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ

- 05.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ไปยังด่่านชายแดนไทย - กัมพูชา บริการอาหารว่างบนรถ

- 08.00 น. ถึง จ.สระแก้ว หลังผ่านพิธีการที่ด่านขาออกประเทศไทยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

- 12.30 น. ถึงเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา

- หลังอาหาร นำท่านไปยัง โตนเลสาป ชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่อาศัยในบริเวณ โตนเลสาป พร้อมชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับขอบน้ำ

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น รำอัปสรา

- หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก RIVARA HOTEL (ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง
(นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายศรี นครวัด)

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสัมผัสความสวยงามอ่อนช้อยจนถูกขนานนามว่าเป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งศิลปะเขมร ที่ ปราสาทบันทายศรี

-
อลังการกับต้นสะปงยักษ์ที่ขึ้นปกคลุมบน ยอด ปราสาทตาพรหม ฉากถ่ายทำภาพยนต์ Tumb Raider

- ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของ เมืองนครธม หรือที่เรียกกันในสมัยก่อนว่า เมืองพระนคร เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ ซึ่งมีรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บนประตูเมือง หันหน้าแผ่ความเมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นศิริมงคล

- ชม ปราสาทบายน ปราสาทกลุ่มพระราชวังหลวง ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ หลังอาหารให้ท่านได้อัศจรรย์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน นครวัด ชมรูปแกะสลักนางอัปสรากว่า 1,600 องค์รอบบริเวณปราสาท และชมระเบียงแกะสลักภาพที่เป็นเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เรื่องมหาภารตยุทธ กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียรสมุทร ฯลฯ

- นำท่านชมอาทิตย์อัสดงบนยอดเขาพนมบาแค็ง สัมผัสวิวทิวทัศน์ของปราสาทโบราณต่าง ๆ และนครวัดในมุมที่แปลกตาออกไป

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารสวัสดี หลังอาหารกลับพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สาม (เสียมเรียบ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ)

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out

- นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ ตลาดเก่าเสียมเรียบ สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับชายแดนปอยเปต

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารใน อ.ศรีโสภณ จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังด่านปอยเปต

- เจ้าหน้าที่บริการตรวจเอกสารข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทย ให้ท่านได้แวะชอปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ราคาท่านละ 6,900 บาท สมาชิก 6,700 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี - ไม่มีเตียง) 5,900 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชาท่านละ 1,000 บาท และค่าบริการผ่านแดน
  (กรุณาส่งพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 7 มื้อตามระบุ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์ (บรรยายไทยตลอดการเดินทาง)
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทำวีซ่าแบบเร่งด่วน กรณีส่งไม่ทันตามกำหนด เล่มละ 200 บาท
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
- ค่าขนส่งกรณีฉุกเฉิน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสี 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ใ่ส่ครุยหรือชุดราชการ)
- บัตรประจำตัวประชาชน พกติดตัวในวันเดินทาง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)


*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสำคัญ
**ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5

2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
  

 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หรือ หมวก
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
รูปที่ปราสาทนครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์