นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม พนมกุเลน บารายตะวันตก เกาะแกร์
นครวัด - นครธม
ปราสาทต่าง ๆ
ศิลปะแบบ นครวัด
  - นครวัด
  - บันเตียซำแร
ศิลปะแบบ บันทายสรี
  - บันทายสรี
ศิลปะแบบ บายน
  - บายน
  - ตาพรหม
  - พระขรรค
ศิลปะแบบ คลัง
- พิมานอากาศ
ศิลปะแบบ พระโค
- โลเลย
- พระโค
- บากอง
ธรรมชาติ
- โตนเลสาป
 
รูปทริปที่ผ่านมา
- ทริปเซอร์เวย์
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม พนมกุเลน บารายตะวันตก เกาะแกร์

(พักโรงแรมในเสียมเรียบ 4 คืน)  

วันออกเดินทาง (กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ)

- 03.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย บริเวณ "สวนลุมพินีุ" ฝั่งถนนวิทยุ

- 03.15 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ไปยังด่่านชายแดนไทย - กัมพูชา จ.สระแก้ว

- ถึง จ.สระแก้ว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังผ่านพิธีการที่ด่านขาออกประเทศไทยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ จ.ศรีโสภณ หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เสียมเรียบ เมืองแห่งมรดกโลก เข้าโรงแรมที่พัก

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ในสไตล์จีนกับ ณ ภัตตาคารจีนที่ใหญ่ที่สุดใน จ.เสียมเรียบ หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก
Monoreach Angkor ระดับ 3 ดาว สร้างใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง
(พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ใต้น้ำ - บารายตะวันตก)

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เขาพนมกุเลน หรือ เขาลิ้นจี่ป่า หรือ มเหทรบรรพต เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเสียมเรียบ

- แวะนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ นอนตะแคงเบื้องซ้าย ซึ่งแกะสลักจากหินบนยอดเขาพนมกุเลน ที่ วัดพระองค์ธม

- ให้ท่านได้ชม สายน้ำแห่ง 1,000 ศิวลึงค์ อันศักดิ์สิทธิ์ และรูปแกะสลัก นารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่อยู่ใต้ท้องน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

- บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง บารายตะวันตก ชมอ่างเก็บน้ำจากฝีมือการขุดของมนุษย์เมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว มีความยาวถึง 8,000 เมตร และกว้าง 2,200 เมตร

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม (เกาะแกร์ - บึงมาลา)

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ เกาะแกร์ เมืองหลวงเก่าครั้งอดีต ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งเคยใช้เป็นราชธานีอยู่ถึง 16 ปี

- ชมกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ ที่ประกอบด้วย ปราสาทกรอฮอม เป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่ ที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะขนาดใหญ่ และตื่นตะลึงกับ ปราสาทธม ซึ่งเป็นปราสาทรูปทรงปิรามิดแบบขั้นบันได ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ที่สร้างด้วยสำริดสูงถึง 19 เมตร

- บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านไปยัง ปราสาทบึงมาลา หรือที่ถูกขนานนามไว้ว่า ปราสาทนครวัดแห่งตะวันออก ซึ่งเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้รับการบูรณะ จึงทำให้เห็นปราสาทที่มีความงามแบบธรรมชาติที่ถูกทำลายลงด้วยกาลเวลา

- นำท่านชมนครวัด ในมุมสุง และ พระอาทิตย์ตกดินบน ยอดเขาพนมบาเค็ง จากนั้นนำท่านกลับที่พัก บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ (นครวัด - นครธม - บายน - ตาพรหม - บันทายศรี)

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปสัมผัสความสวยงามอ่อนช้อยสวยงาม จนถูกขนานนามว่าเป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งศิลปะเขมร ที่ ปราสาทบันทายศรี

- อลังการกับต้นสะปงยักษ์ที่ขึ้นปกคลุมบน ยอด ปราสาทตาพรหม ฉากถ่ายทำภาพยนตร์ Tumb Rider

- ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของ เมืองนครธม หรือที่เรียกกันในสมัยก่อนว่า เมืองพระนคร เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ ซึ่งมีรูป พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ ประดิษฐานอยู่บนประตูเมือง หันหน้าแผ่ความเมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นชม ปราสาทบายน ปราสาทกลุ่มพระราชวังหลวง ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ฯลฯ

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) ที่ ร้านอาหารไทยสวัสดี หลังอาหารให้ท่านได้อัศจรรย์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน นครวัด ชมรูปแกะสลักนางอัปสรากว่า 1,600 องค์รอบบริเวณปราสาทและชมระเบียงแกะสลักภาพที่เป็นเรื่องราวต่างๆ เช่น เรื่องมหาภารตยุทธ กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน หรือ การกวนเกษียรสมุทร ฯลฯ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) แบบบุปเฟท์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง ที่ใหญ่ที่สุดใน จ.เสียมเรียบ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า (เสียมเรียบ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ)

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 13) ที่โรงแรม Check out นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ ตลาดเก่าเสียมเรียบ สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับชายแดนปอยเปต ระหว่างทางแวะ หมู่บ้านแกะสลักหิน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหินทรายแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14) ที่ร้านอาหารใน จ.ศรีโสภณ จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังชายแดนกัมพูชา - ไทย

- 15.00 น. ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเอกสารข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทย ให้ท่านได้แวะชอปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 20.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ราคาท่านละ 13,500 บาท สมาชิก 13,300 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชาท่านละ 1,000 บาท และค่าบริการผ่านแดน
  (กรุณาส่งพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 4 คืน (พักโรงแรมระดับ 3 ดาวตามระบุ)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์ (บรรยายไทยตลอดการเดินทาง)
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
- ค่าขนส่งกรณีฉุกเฉิน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ถ้าต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสี 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ใ่ส่ครุยหรือชุดราชการ)
- บัตรประจำตัวประชาชน พกติดตัวในวันเดินทาง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)


*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสำคัญ
**ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***ราคานี้สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5

2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
  

 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หรือ หมวก
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์