เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ชมหุ่นกระบอกน้ำ

EZ951  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ชมหุ่นกระบอกน้ำ


แล้วเราก้อเดินมาถึงประตูวิหารชั้นใน เหมือนเดิมครับไกด์หนุ่มก้อให้ข้อมูลก่อนตามธรรมเนียมครับ


ติดตามความสนุกสนาน จากทริป
"ทริปฮาฮาที่ฮานอยกับ MMP GROUP โดยไกด์แว่น " ของ ไกด์แว่นมาแว้ว ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ951
ประเทศ : เวียดนามเหนือ
เดินทาง : ตลอดปี
ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

เดือน ม.ค.50
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
วันเดินทาง    ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน -  การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ      
   

- 11.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมบริการ Check in

- 13.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VJ 8912

- 15.25 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย

ทะเลสาบคืนดาบ
ฮานอย


วัดหงอกเซิน
ฮานอย

วัดหงอกเซิน
ฮานอย

หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย


หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย

หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย
- นำท่านไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ (โฮฮวานเกี๋ยม) ซึ่งถือว่าเป็น heart of Hanoi ที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนถือเป็นสัญญลักษณ์ของ ฮานอย

- ชม
ทาพรัว (หอคอยเต่า) กลางทะเลสาบคืนดาบ นำท่านข้ามสะพานโค้ง สีแดง (สะพานรัศมีอาทิตย์)

- ชม วัดหยกขาว หรือ วัดหงอกเซิน
ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ชมการแสดง 17 ชุด ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ในอดีต โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิถีชีวิตของกสิกร ชาวไร่-ชาวนา

นำท่านกลับที่พัก DELIGHT HOTEL  หรือเทียบเท่า พักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมือง ฮานอยยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย


สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย

สุสุานโฮจิมินห์
ฮานอย

ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย


ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย

เจดีย์เสาเดียว
ฮานอย

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮานอย


พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮานอย

หอธงกดเก่อ
ฮานอย
     
วันที่สอง   ฮานอย - สุสานลุงโฮ - ฮาลอง - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

- หลังอาหารเช้า นำท่านชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ชมร่างของ รัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ใน โลงแก้ว ภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 

- ชมเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บน เสาต้นเดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณและ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหา ความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ จัดแสดงงานศิลปะ และภาพถ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งมีห้องจัดนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องวิจัย และห้องประชุม

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศไปยัง ฮาลอง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก  NEW  STAR  HARLONG  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ ( 3 ดาว) จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมือง ต่าง ๆ มากมาย

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ


ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ


ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย


วิหารวรรณกรรม
ฮานอย

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย

นั่งซิโคล่
ฮานอย


ถนน 36 สาย
ฮานอย

ถนน 36 สาย
ฮานอย
วันที่สาม   ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย

- หลังอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านล่องเรือไปใน อ่าวฮาลอง (ฮาลองเบย์) ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความงดงามมหัศจรรย์ที่จุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะพบกับหมู่เกาะ หินปูนน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะบนเนื้อที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้พบ กับเรือสำเภาและสำปั้น ล่องไปบนผิวน้ำที่จะช่วยเพิ่มความ งดงามของอ่าวฮาลอง

- นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่าง ๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่ง ด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ

- ออกจาำกถ้ำ ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ และหมู่บ้านชาว ประมงเล็ก ๆ จนยูเนสโกได้ประกาศให้อ่าวฮาลองเป็นอีก 1 ใน มรดกโลก

- บริการอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับฝั่ง ออกเดินทางกลับเข้าตัวเมืองฮานอย ระหว่างทาง นำท่านแวะชม ศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่าน ได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และยังเป็นการ อุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย

- นำท่านเข้าชม วิหารวรรณกรรม (วันเหมียว) ที่สร้างเมื่อปี 1070 โดยพระเจ้า หลีไทตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ

- ให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซื้อของฝากที่ ย่านการค้า ถนน 36 สาย หรือ 36 เฝอเฟือง (Old Quarter Market) ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก  DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว )


ฮานอย
วันที่สี่    ฮานอย - กรุงเทพฯ

- เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ

- 10.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VJ 8911

- 12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 12,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 12,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 2,500

**สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
***ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ
- ค่าที่พัก 3 คืน (โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าธรรมเนียม ต.ม.และศุลกากร

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าเวียดนาม (เฉพาะชาวต่างชาติ)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 .
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง: พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว

หมายเหตุสำคัญ
- ที่เวียดนามสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปด้วย
- ไม่ควรแลก เงินด่อง เวียดนามไปจากเมืองไทย เนื่องจากธนบัตรบางประเภทของเวียดนามได้ถูกยกเลิกแล้ว


เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651


รวมรูปภาพ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบกนิงห์บิงห์   คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย


ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ถ้ำเทียนกุง
ฮาลอง
เวียดนาม

ถ้ำเทียนกุง
ฮาลอง
เวียดนาม

ถ้ำเทียนกุง
ฮาลอง
เวียดนาม

ถ้ำเทียนกุง
ฮาลอง
เวียดนาม

ถ้ำเทียนกุง
ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

ฮาลอง
เวียดนาม

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย
เวียดนาม

บ้านลุงโฮ ฯ
ฮานอย
เวียดนาม

บ้านลุงโฮ ฯ
ฮานอย
เวียดนาม

บ้านลุงโฮ ฯ
ฮานอย
เวียดนาม

บ้านลุงโฮ ฯ
ฮานอย
เวียดนาม

บ้านลุงโฮ ฯ
ฮานอย
เวียดนาม

เจดีย์เสาเดียว
ฮานอย
เวียดนาม

เจดีย์เสาเดียว
ฮานอย
เวียดนาม

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮานอย
เวียดนาม

หอธง
ฮานอย
เวียดนาม

หอธง
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
เวียดนาม

วัดหงอกเซิน
ฮานอย
เวียดนาม

วัดหงอกเซิน
ฮานอย
เวียดนาม

ถนน 36 สาย
ฮานอย
เวียดนาม

ทะเลสาบคืนดาบ
ฮานอย
เวียดนาม

หอคอยเต่า
ฮานอย
เวียดนาม

วัดดิงห์เตียนฮว่าง นิงห์บิงห์
เวียดนาม


วัดดิงห์เตียนฮว่าง
นิงห์บิงห์

เวียดนาม


วัดดิงห์เตียนฮว่าง นิงห์บิงห์
เวียดนาม

วัดเลฮวาน
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

วัดเลฮวาน
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

วัดเลฮวาน
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก นิงห์บิงห์
เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก นิงห์บิงห์
เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก นิงห์บิงห์
เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม

ฮาลองบก
นิงห์บิงห์

เวียดนาม
   


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-102
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 08-6331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์