เชียงตุง เมืองลา เจดีย์มิตรภาพจีน - พม่า พระนอนวัดจินตะ วัดมหาเมี๊ยะมุนี พระชี้นิ้ว หนองตุง วัดจอมทอง วัดจอมสัก
รูปทริปที่ผ่านมา
- ทริปเซอร์เวย์
- 11 - 15 ส.ค.49
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

เชียงตุง เมืองลา เจดีย์มิตรภาพจีน - พม่า พระนอนวัดจินตะ
วัดมหาเมี๊ยะมุณี พระชี้นิ้ว วัดจอมสัก วัดจอมทอง หนองตุง


เชียงตุง..เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู ชมประเพณีความเป็นอยู่ดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า จากนั้นชมบรรยากาศความรุ่งเรืองแบบยุคสมัยใหม่ที่
เมืองลา ชายแดนพม่า - จีน ที่ได้รับการขนานนามให้เป็น ลาสเวกัสแห่งเอเชียอาคเนย

วันเดินทาง (กรุงเทพฯ - เชียงราย)

- 17.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สถานีรถไฟบางซื่อ / สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 18.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ จ.เชียงราย ระหว่างเดินทางแวะบริการข้าวต้มรอบดึก (่มื้อที่ 1)
วันที่สอง
(เชียงราย - แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา)


- 07.00 น. ถึง อ.แม่สาย บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางสู่ชายแดนไทย - พม่าที่ อ.แม่สาย ตรวจเอกสารผ่านแดนที่ด่านต.ม.ท่าขี้เหล็ก แล้วมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงตุง ระยะทางประมาณ 170 ก.ม. ชมทัศนียภาพแห่งขุนเขา ทุ่งนาเขียวขจี และสายน้ำ รวมทั้งความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ในพม่า

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารในเชียงตุง ออกเดินทางต่อสู่เมืองลา ระยะทางอีกราว 80 ก.ม. ระหว่างทางจะพบเห็นชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตเมืองรัฐฉาน และว้า

- แวะนมัสการ พระนอนวัดจินตะ จากนั้นเดินทางไปชมบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1 ซึ่งเป็นหลักกิโลเมตรระหว่างประเทศพม่า - ประเทศจีน (เมืองสิบสองปันนา) เชียงรุ้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ฝิ่น

- นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนทำธุระส่วนตัว

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อน หรือท่องราตรีตามอัธยาศัย


วันที่สาม (เมืองลา - เชียงตุง)

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 5) นำท่านท่อง ตลาดเมืองลา ในยามเช้า เป็นตลาดชายแดนพม่า - จีน มีสินค้า ผัก ผลไม้พื้นเมืองหลากหลาย ให้ท่านเลือกซื้อในบรรยากาศแบบของชาวไทยใหญ่ผสมผสานกับจีนสิบสองปันนา

- ออกจากตลาดนำชม เจดีย์มิตรภาพจีน - พม่า จากนั้นกลับที่พักเก็บสัมภาระ

- 10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองเชียงตุงตามเส้นทางเดิม แวะเก็บภาพสวย ๆ ของหมู่บ้่านไทยลื้อบนเส้นทาง

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่เชียงตุง
หลังอาหารนำท่านชมวัดพม่าอันสวยงาม เช่น วัดมหาเมี๊ยะมุนี ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองเชียงตุง

- นำท่านนมัสการ พระยืนชี้นิ้ว ที่วัดจอมสัก และชมวัดต่าง ๆ ที่เป็นศิลปะแบบมัณฑะเลย์ อาทิ วัดพระแก้ว วัดหัวข่วง เจดีย์จอมคำ

- จากนั้นให้อิสระท่านในการชมอาคารร้านค้า ซึ่งมีรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอังกฤษยึดครอง ชมอาทิตย์อัสดงยามเย็นที่ หนองตุง

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) พักผ่อน หรือจะเดินเล่นในตัวเมือง ลองชิมโรตีโอ่งว่ารสชาติแตกต่างจากโรตีธรรมดาอย่างไร?

วันที่สี่ (เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก - แม่สาย)

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเช้าเชียงตุง ที่มีผู้คนหลายชนเผ่า่แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าของตน เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลก ๆ หาดูยาก

- ชิมกาแฟโบราณ ก๋วยเตี๋ยวแบบพม่า หรือ ขนมจีนไทยใหญ่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม ต้นยางยักษ์ (10 คนโอบ) มีอายุ 250 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง ก่อนอำลาเชียงตุง และเดินทางกลับสู่ท่าขี้เหล็กชายแดนพม่า

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ที่ ท่าเดื่อ ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าขี้เหล็ก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ก่อนกลับเข้าสู่ฝั่งไทยที่ อ.แม่สาย จ. เชียงราย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า
- 05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิมค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ราคาท่านละ 7,900 บาท สมาชิก 7,700 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท
เด็ก
(อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีเตียง) 6,900 บาท
เด็ก
(อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีเตียง) 5,900 บาท

รับ - ส่ง ด่านแม่สาย 6,900 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเีนียมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
- ค่าเอกสารผ่านแดน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ท่านละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ท่านละ 3 ใบ
3. วันเดินทางกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงติดไปด้วย (ทางพม่าจะเก็บไว้และคืนให้ตอนออกจากพม่าเข้าไทย)
    (กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน)

หมายเหตุสำคัญ
- ที่เมืองลา ชายแดนจีน ใช้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นกรุณาแลกจากเมืองไทยให้พร้อมด้วย แต่ในเชียงตุงสามารถใช้เงินไทยได้
- ท่านที่ชอบทำบุญ ควรเตรียมแบงค์ย่อยไปเยอะ ๆ เพราะทริปนี้มีวัดเยอะมาก  การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เครื่องคิดเลข เสื้อกันหนาว หมวก แว่นกันแดด
ไฟฉาย


เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์