จิ่วไจ้โกว (จิ่วจ้ายโกว) วัดเป่าเอิน หวงหลง เขื่อนตูเจียงเตี้ยน เฉินตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ทริปที่ผ่านมา
- ทริปเซอร์เวย์ 50
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่งEZ980  จิ่วไจ้โกว หวงหลง ศาลเอ้อหว่างเหมียว
เขื่อนตูเจียงเตี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศาลเจ้าสามก๊ก


เดินทางวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2550 (แถมเืสื้อขนเป็ด)

วันที่ 21 ต.ค. 50       กรุงเทพฯ -เฉินตู - เม่าเสี้ยน - จิ่วไจ้โกว

- 00.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINAเจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ พร้อมบริการ Check in

- 03.00 น. สายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 402 ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู

- 06.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินยานซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ตัวเมือง

- 08.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางผ่านเส้นทาง ของขุนเขาผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่และ การทำการเกษตรกรรม พืชพันธุ์ต่างๆ เข้าสู่เมือง เม่าเสี้ยน

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร ..... หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง จิ่วไจ้โกว บนเส้นทางลัดเลาะตามลำน้ำหมิงเซียง ซึ่งขนาบไว้ด้วยขุนเขาสูงชัน มีทุ่งนาขั้นบันไดแทรกอยู่เป็นระยะ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3 ) ที่ภัตตาคาร จากนั้นเข้าเช็คอินที่ โรงแรม แกรนด์จิ่วไจ้โกว(4ดาว) หรือเทียบเท่าวันที่ 22 ต.ค. 50      อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว(เหมาภายใน-เต็มวัน)

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ เช่นเดียวกับหวงหลงจากองค์การ UNESCO อุทยานฯ แห่งนี้มีชาวทิเบตอาศัยอยู่ 9 หมู่บ้าน กระจายอยู่ภายในอุทยานฯ จึงเป็นที่มาของคำว่า จิ่วไจ้ มีธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะทะเลสาบสีต่าง ๆ จนมีคำพังเพยว่า "จิ่วไจ้กลับมา มิเที่ยวชมน้ำแห่งอื่น"

- ชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเขาสูงและใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ
จากนั้น นำท่านชม สระน้ำห้าสี อันงดงามเมื่อแสงอาทิตย์ต้องกระทบผืนน้ำ จะสะท้อนเป็นสี เขียว ขาว เทา น้ำเงิน และม่วง

- บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) นำท่านชมทะเลสาบกระจก ที่น้ำในทะเลสาบจะสะท้อนเงาของธรรมชาติ อย่างชัดเจน ชม ทะเลสาบแรด ทะเลสาบเสือ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม การแสดงพื้นเมืองชาวทิเบต ให้ท่านยินยลกับเิสียงอันไพเราะ และจังหวะการ เต้นรำที่ร่าเริง ในวิถีชีวิตดั้งเดิมของขาวทิเบต

- ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรมเดิมวันที่ 23 ต.ค. 50      อุทยานหวงหลง - เม่าเสี้ยน

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง ในเขตต้นแม่น้ำหมิงเจียง จาก องค์การ UNESCO คู่กับอุทยานจิ่วไจ้โกว

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่เนินหวงหลง ชมแอ่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า 4,300 แอ่ง และมีรูปร่างงดงามตามจินตนาการ ทั้งแอ่งน้ำรูปไข่มุก, แอ่งน้ำรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว งดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก โรงแรมเม่าเสี้ยนอินเตอร์เนชันแนล (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 24 ต.ค. 50      เม่าเสี้ยน - ซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี - ตูเจียงเอี้ยน

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ บนเส้นทางเลาะลำน้ำหมิงเจียง ที่ขนาบด้วยขุนเขาสูงชัน จนถึงเมืองซงพาน ชมประตูเมืองเก่าซงพาน อายุกว่า 500 ปี ซึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองชาวเซียง ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวมุสลิมท้องถิ่น

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางต่อ ระหว่างเส้นทางสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเสฉวน ที่ยังยึดมั่นกับประเพณีเก่าแ่ก่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

- แวะชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบสีเทอคอยต์ งดงามราวกระจกส เป็นผืนน้ำใสดุจกระจก นำท่านเดินทางต่อผ่านเข้าสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LING YAN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 25 ต.ค. 50     ศาลเอ้อหวางเหมี่ยว - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 13) ที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้าออกเดินทางกลับเมืองเฉินตู (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างเส้นทางนำท่านชม ศาลเอ้อหวางเมี่ยว ซึ่งสร้างเพื่อสักการะท่านหลีปิงและบุตร ซึ่งเป็นผู้สร้างเขื่อนตูเจียงเอี้ยน และนำท่านเดินบนสะพานแขวน ชมทิวทัศน์เหนือเขื่อน

- นำท่านชม เขื่อนตูเจียงเอี้ยน ในเมืองชวนจู่ซื่อ เขื่อนตูเจียงเอี้ยน นี้เป็นระบบชลประทาน ที่มีอายุยาวนานกว่า 2000 ปี ตั้งแต่ยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองเฉินตู

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14) ห
ลังอาหาร นำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ในเมืองเฉินตู ชมการอนุบาลหมีแพนด้าตั้งแต่ยังแรกเกิด ซึ่งมีขนาดเท่าลูกหนู และชมความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของหมีแพนด้า ที่ทางศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้านี้ จัดไว้ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 15) ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหลัง และสอนกันเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น โชว์เปลี่ยนหน้ากากนี้ เป็นการแสดงที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชม จากการเปลี่ยนหน้ากาก ที่รวดเร็วจนไม่มีใครมองทัน

- จบการแสดงนำท่านเข้าสู่พักที่ Garden City Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 26 ต.ค. 50     เฉินตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - อาหารสมุนไพรจีน - ตลาดใต้ดิน - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 16) หลังอาหารเช้า เช็คเอาท์ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 37,000 ตร.ม. ชมรูปปั้นของท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สำคัญในยุคนั้น สุสานของกษัตริย์เล่าปี่ ที่ท่านนายกโจวเอินไหล ได้บัญชาให้ทหารมาคุ้มครองไว้ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม จึงไม่ได้ถูกทำลายไป

- บริการอาหารสมุนไพรจีนตำรับชาววัง (มื้อที่ 174) หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดใต้ดิน ซึ่งดัดแปลงจากอุโมงค์หลบภัยที่มีความยาวกว่า 4 กม.

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 18) ที่ภัตตาคาร


วันที่ 27 ต.ค. 50     เฉินตู - กรุงเทพ ฯ
 

- 00.30 น. สายการบิน Air China เที่ยวบิน CA 401 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ


- 02.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 35,900 บาท สมาชิก 35,700 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี (ใช้เตียงเสริม) ท่่านละ 34,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี (ไม่ใช้เตียงเสริม) ท่่านละ 33,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ -เฉินตู - กรุงเทพฯ) และค่าภาษีเชื้อเพลิง
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าวีซ่าประเทศจีน 4 วันทำการ
- ค่าที่พัก 5 คืน ค่าอาหาร ค่าพาหนะนำเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
     

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (20 ก.ก./ท่าน)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย)

- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของชาวต่างชาติ  

เอกสารที่ต้องใช้
- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
     - บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ทัวร์จีนทริปนี้ จะมีการเข้าร้านขายยา ชา หยก ฯลฯ กรุณาเตรียมใจเผื่อไว้ด้วย เข้าแล้วไม่ซื้อเขาก็ไม่ว่า เขาแวะเราก็ลงเข้าห้องน้ำ แล้วก็ขึ้นรถครับ เพื่อทำเวลาเที่ยวให้คุ้ม
-โรงแรมในเมืองจีนใช้ไฟฟ้า 200V สามารถชาร์ตแบตเตอรี่กล้่องและมือถือได้
- การใช้จ่ายเงินในประเทศจีน ใช้เงินหยวนจะสะดวกกว่า
- การเดินทางสู่หวงหลง ซึ่งเป็นพื้นที่สูงบนภูเขากว่า 4,000 เมตร นั้น ซึ่งมีความดันต่ำมาก ๆ นั้น เป็นอันตรายต่อผู้ที่แพ้ความดัน ผู้แพ้ความดันกรุณาพิจารณาโปรแกรมนี้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามทาง EZyTrip.com ได้จัดเตรียมยาสำหรับแก้อาการแพ้ความดันไว้ให้แล้ว 


เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651


รูปที่ จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว
รูปที่ หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง

หวงหลง
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์