ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
                                                ด้วยการบริการอันเพียบพร้อม สะดวกสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารรสเลิศ รวมทั้งไกด์ชั้นเยี่ยมซึ่งและเชี่ยวชาญบนเส้นทาง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครบครัน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ที่ท่านจะสัมผัสกับความงดงามอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาแวะร้านช็อปปิ้ง

      จิ่วจ้ายโกว คือที่สุดแห่งความงดงามของสายน้ำในประเทศจีน จนถึงกับมึคำพังเพยว่า
"ชมจิ่วจ้ายโกว ไม่ยลสายน้ำอื่น" โดยเฉพาะกลางเดือนตุลาคม ในช่วงฤดูป่าเปลี่ยนสี ซึ่งสะท้อนลงบน
ผืนน้ำสีเขียวเทอควอยซ์ แต่งแต้มสายน้ำจิ่วจ้ายโกวให้หลากสีสันงดงามตระการตา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบแรด น้ำตกซูเจิง น้ำตกนู่รื่อหลาง
ทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี ทะเลสาบธารนกยูง โชว์ธิเบต ทะเลสาบเต๋อซี ง้อไบ๊
วัดเป้ากว๋อ หลวงพ่อโตเล่อซาน ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื้อ ถนนคนเดิน
ซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก   บินตรงเฉินตู โดย TG + นั่งรถเหมาภายในอุทยานฯ    
วันที่ 16 ตุลาคม 2556   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉินตู - เม่าเสี้ยน

- 08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

- 10.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618

- 14.00 น. ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมือง
เฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก MAOXIAN INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
ง้อไบ๊
วันที่ 17 ตุลาคม 2556   เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว

จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง นำท่านชมความงามของธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ จากลำธารสายหนึ่งที่ไหลลงจากภูเขาหิมะเป็นเวลานับพัน ๆ ปี ค่อย ๆ สะสมเกล็ดดินหินปูนสึเหลือง ให้ตกตะกอนเป็นแอ่งเล็กและใหญ่ ทอดตัวยาวลงมากว่า 4,000 ชั้น น้ำสีัเขียวมรกตในแอ่งน้ำนั้นบริสุทธิ์งดงาม จนเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากแดนสวรรค์ จากความงดงามของสายน้ำและสายธารสีเหลืองยาวกว่า 3,000 เมตรนั้น พื้นที่แห่งนึ้จึงได้รับสมญานามว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง (หวง หมายถึง เหลือง, หลง หมายถึง มังกร)

จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง


- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว และได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติ บนผืนป่าดิบสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากและต้นไม้
นานาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือน ก.ย. - พ.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น เป็นช่วงที่ต้นไม้เปลี่ยนสี
สีของใบไม้มีหลากหลายสีสัน ตั้งแต่ เขียว เหลือง ส้ม แดง หรือน้ำตาล จะผสมผสาน กับละอองหิมะที่ โปรยปรายลงมา รังสรรค์ความงดงามให้กับจิ่วจ้ายโกว จนเป็นที่เลื่องลือว่า จิ่วจ้ายโกว คือ "ที่สุดแห่งสายน้ำ"

จิ่วจ้ายโกวเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จำนวนโรงแรมและบ้านพัก เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับ เกสท์เฮ้าส์ จนถึงโรงแรม 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ี่เรียงราย ผู้คนที่มีอยู่คึกคัก ล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสาย ธิเบต และชนพื้นเมืองอีกหลาย ๆ เผ่า

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่ GE SANG HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

จิ่วจ้ายโกว
อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว

จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว

จิ่วจ้ายโกว
อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว

วันที่ 18 ตุลาคม 2556อุทยานธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - นั่งรถเหมาภายใน - ชมโชว์ทิเบต

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เพื่อชมมรดกโลก อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางหุบเขา
สลับซับซ้อน บนความสูงกว่า 3,00 เมตร มีโตรกธารน้ำสีสดใสที่ลดเลี้ยวผ่านผาสูง บ้างก็ทิ้งตัวลงสู่ที่ต่ำ ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ กลายเป็นทิวทัศน์อันตระการตา โดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความงดงามของสายน้ำสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนป่าเปลี่ยนสีเป็นธารน้ำหลากสีสันของ จิ่วจ้ายโกวนั้น เลื่องชื่อจนถือว่าเป็น "ที่สุดแห่งสายน้ำ" เลยทีเดียว

คำว่า ‘จิ่วจ้ายโกว’ ในภาษาจีนนั้นหมายถึง ธารน้ำเก้าหมู่บ้าน (จิ่ว = เก้า, จ้าย = หมู่บ้าน, โกว = แควหรือธารน้ำ) เนื่องจากแต่เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้นมีชาวธิเบต 9 หมู่บ้านอาศัยอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ เนื่องจากชาวธิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำจิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพชนเผ่าทิเบตว่า เป็นขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นระบบนิเวศน์ในจิ่วจ้ายโกว ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ หรือสายธารน้ำ จึงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีจากชาวธิเบต จนได้รับยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1992

จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว

- นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชม น้ำตกนู่รื่อหลาง ที่เรียงราย ลดหลั่นกันจนไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสร้างสรรค์ความงามได้ยิ่งใหญ่เพียงนี้

- ผ่านชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ทะเลสาบเสือ จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า ซึ่งเคยมีคนเห็นหมีแพนด้าเล่นน้ำในทะเลสาบนี้

จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบแพนด้า - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบแพนด้า - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบแพนด้า - จิ่วจ้ายโกว

- ชม ทะเลสาบนกยูง ชมสีสันของผืนน้ำที่สะท้อนภาพ ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม น้ำตาล แดง เกิดเป็นทิวทัศน์งดงาม จนคู่สมรสหลาย ๆ คู่ ต้องเลือกเป็นจุดถ่ายรูป Wedding

ทะเลสาบนกยูง - จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบนกยูง - จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบนกยูง - จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบยาว - จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบนกยูง - จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบห้าสี - จิ่วจ้ายโกว

- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร สะท้อนภาพขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้า จากนั้น นำท่านไปชม ทะเลสาบห้าสี
ทะเลสาบเล็ก ๆ ในอ้อมกอดของหุบเขา ทะเลสาบที่ใสเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามยามต้องแสงอาทิตย์ 
จนเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการถ่ายรูปเดี่ยวที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

- นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อย สลับซับซ้อน ระยะทาง 310 เมตร ที่สายน้ำนี้ไหลระเรื่อยลดหลั่นโดยไม่ขาดช่วง สะท้อนแสงเป็นสีขาวประกายระยิบระยับ ราวกับความงาม ของเส้นไข่มุก จนเป็นที่มาของชื่อ ยิ่งยามละอองน้ำพุ่งพริ้วจับต้องกับแดด จนเกิดเป็นสายรุ้งทาบทอ ยิ่งทำให้น้ำตกแห่งนี้งดงามจนเกินบรรยาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางออกจากอุทยานฯ

จิ่วจ้ายโกว
น้ำตกธารไข่มุก - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
น้ำตกธารไข่มุก - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
น้ำตกธารไข่มุก - จิ่วจ้ายโกว

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงของชนกลุ่มน้อยชาวจิ้ง ชาวทิเบตและชาวเจียง สนุกสนานกับการละเล่น

- นำท่านเข้าที่พัก GE SAND HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

จิ่วจ้ายโกว
โชว์ทิเบต - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
โชว์ทิเบต - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
โชว์ทิเบต - จิ่วจ้ายโกว


**ตามปกติ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยัง อุทยานจิ่วจ้ายโกว ต้องนั่งรถเวียนของ ทางอุทยานฯ ซึ่งบางครั้ง ก็ต้องยืนบ้าง EZyTrip จึงเหมารถของอุทยานฯ เพื่ื่อให้ สมาชิกเดิน ทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น (ราคาเหมารถอุทยาน 4,800 หยวน/คัน/วัน หรือเฉลี่ย ประมาณ 1,200 - 2,000 บาท/ท่าน)

โปรแกรมนี้ จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลและการดูแลตลอดเส้นทาง


จิ่วจ้ายโกว
อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว


จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบห้าสี - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบยาว - จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 19 ตุลาคม 2556   จิ่วจ้ายโกว - เมืองเก่าซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี - เฉินตู

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร เดินทางออกจากจิ่วจ้ายโกว ไปยังปลายทาง เมืองเฉินตู ระหว่างเส้นทางท่านจะผ่านนยอดเขาตู้เจียงซาน หรือเขากุหลาบพันปี ซึ่งมียอดเขาสูงสุด กว่า 4,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทิวทัศน์อันอลังการของท้องฟ้าสีสดใส ตัดกับหุบเขาหิมะสุดสายตา ทัศนียภาพแห่ง แม่น้ำหมิงเจียง ทอดตัวยาวคดเคี้ยวขนาบข้างด้วยหุบเขาสูงชัน และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในสมัย
โบราณ เพราะเป็นเส้นทางเดินทัพเข้า-ออกเสฉวน ตั้งแต่ยุคสมัยรัฐฉิน ในยุคซุนชิวจ้านกว๋อ ก๊กโจโฉใน
ยุคสามก๊ก หรือ พรรคคอมมิวนิสต์ ในยุคเปลี่ยนระบบการปกครอง

จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว

- ระหว่างทางผ่าน เมืองเก่าซงพาน ท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของ ทุ่งหญ้าชวนจู่ซื่อ ซึ่งในสงครามคอมมิวนิสต์ เหล่าบรรดาทหารจีนแดง โดยการบัญชาการของเหมาเจ๋อตุง ได้ใช้ยุทธศาสตร์
ข้ามแม่น้ำ 3 ครั้ง อันโด่งดัง และพลิกโฉมหน้าการรบ ทำให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ และมีชัยในที่สุด

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางต่อ

- นำท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบที่ยังคงความสวยงามและน่าสนใจ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจาก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้เกิดเป็นหลุมยุบลงไป น้ำที่หลั่งไหลจากยอดเขาหิมะ จึงมารวมตัวกันเป็นทะเลสาบ สีเขียวเทอควอยซ์อันงดงามตระการ ถ่ายรูปคู่กับ จามรี สัตย์เลี้ยงที่ชาวธิเบต และชนเผ่าบนที่สูงนิยมเลี้ยงไว้ อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
(ระดับ 4 ดาว)


จิ่วจ้ายโกว
อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว


จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 20 ตุลาคม 2556   เฉินตู - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจิงติ่ง (กระเช้าขึ้น - ลง) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - วัดเป๋ากว๋อ
- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นไปยัง เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ทิวเขาแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะเหมือนคิ้ว จึงได้รับชื่อว่า เอ๋อเหมย ซึ่งหมายความว่า คิ้วโก่ง อดีตนักพรตใน
ลัทธิเต๋า สร้างศาลเจ้าบนเทือกเขานี้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ต่อมาศาสนาพุทธ ได้รับการยอมรับและเป็นที่่นับถือ
มากขึ้น จนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซาน จึงกลายมา เป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา อันได้แก่ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน

จิ่วจ้ายโกว
ยอดเขาจินติ่ง - ง้อไบ๊
จิ่วจ้ายโกว
ตำหนักทอง ง้อไบ๊
จิ่วจ้ายโกว
องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ง้อไบ๊

- จากนั้นนั่ง กระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับ น้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นำท่านนมัสการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียน ทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร

จิ่วจ้ายโกว
องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ง้อไบ๊
จิ่วจ้ายโกว
ง้อไบ๊
จิ่วจ้ายโกว
ง้อไบ๊

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ วัดเป๋ากว๋อ อยู่ทางตะวันออกของเมืองเฉินตู ห่างไปประมาณ 19 กิโลเมตร สร้างในสมัยตงฮั่น ปี ค.ศ.168 และเคยถูกไฟไหม้หลายครั้ง แต่ก็ได้บูรณะใหม่ อยู่ตลอดมา เนื้อที่ 54 ไร่ไทย เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบด้วย 1 เจดีย์ 5 วิหาร 16 ลาน ซึ่งค้ำด้วยเสา
หินกว่า 400 ต้นใหญ่โตมโหฬาร มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักอย่างสวยงาม พร้อม วิหาร 500 อรหันต์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก SHAN YUE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


จิ่วจ้ายโกว
วัดเป๋ากว๋อ
จิ่วจ้ายโกว
วัดเป๋ากว๋อ
จิ่วจ้ายโกว
วัดเป๋ากว๋อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2556   ง้อไบ๊ - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์ หมีแพนด้า (รถแบตเตอรี่) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวจีน และชมธรรมชาติสอง
ข้างทางอันอุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์

- นำท่านลงเรือเพื่อข้ามไปชม เกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ให้ท่านได้นมัสการ หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี จากแรงบันดาลใจของของ หลวงพ่อไท่หง ร่วมกับแรงศรัทธา ของชาวเล่อซาน เกิดเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงถึง 71 เมตร โดยพระพักตร์ ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่ แม่น้ำหมิงเจียง เพื่อปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง และเพื่อความเป็น
สิริมงคลของเมืองเล่อซาน


จิ่วจ้ายโกว
หลวงพ่อโตเล่อซาน
จิ่วจ้ายโกว
หลวงพ่อโตเล่อซาน
จิ่วจ้ายโกว
หลวงพ่อโตเล่อซาน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู มีภูมิประเทศล้อมไปด้วย
เทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร ส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่าง ๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง

- นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็น
สัตว์สงวนหายาก มีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วัน
ใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมี แพนด้าคือ ไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่าง ๆ

จิ่วจ้ายโกว
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
จิ่วจ้ายโกว
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
จิ่วจ้ายโกว
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม การแสดงโชว์ เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดง ชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

- นำท่านเข้าที่พักYINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


จิ่วจ้ายโกว
อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว

วันที่ 22 ตุลาคม 2556   ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ 

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปยัง ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 37,000 ตร.ม. ชมรูปปั้นของ ท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สำคัญในยุคนั้น สุสานของกษัตริย์เล่าปี่ ที่ท่านนายกโจวเอินไหล ได้บัญชาให้ ทหารมาคุ้มครองไว้ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม จึงไม่ได้ถูกทำลายไป

- จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ให้ท่านได้สัมผัสความงาม และช้อปปิ้งตลอดสองข้างทางของถนนสายนี้

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! อาหารสมุนไพร บำรุงสุขภาพ

- หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่สนามบิน

- 15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619

- 17.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจิ่วจ้ายโกว
อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว

ค่าใช้จ่าย**   ***ทริปนี้ไม่ลงร้านช้อป***
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 49,200 บาท สมาชิก ท่านละ 48,900 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 49,200 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 48,200 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 47,200 บาท

*ทริปนี้แจกหมวกแฟชั่นท่านละ 1 ใบครับ

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเส้นทางรวมทั้ง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม, หินธิืเบต ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับ นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า สำหรับ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทริปนี้ ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
- รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตามระบุในโปรแกรมทัวร์จิ่วจ้ายโกว
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือระดับเดียวกัน (โรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าวีซ่าจีนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ (หนังสือเดินทางไทย)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ 7 กิโลกรัม

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าวีซ่าเข้าจีน (เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าด่วน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าในส่วนที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
- ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ
1. ราคาทัวร์จิ่วจ้ายโกว อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุว่าเป็นทัวร์จิ่วจ้ายโกว พร้อมวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก -สำหรับทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

- ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจำ
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด
   - หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
   - ไม่ควรแม็กติดรูปภาพ หรือเอกสารอื่นใด กับเล่มหนังสือเดินทาง
   - ควรถอดปกหนังสือเดินทางออก รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ติดกับเล่มหนังสือเดินทางออกให้หมด เพื่อป้องกันการสูญหาย หากเกิดการสูญหายบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้อง ไม่ใช่ รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จาก คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
7. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ ***ลูกค้าต้องโชว์ตัวกับทางสถานทูต***
7.1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
7.2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
7.3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท

8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สถานฑูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าจีน
1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  
1.1 สำเนาเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่าย เอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่า และหน้าวีซ่าจีน ที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
2.1 กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้ เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
2.2 กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
2.3 กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
**หมายเหตุ: ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ครีมกันแดด แว่นตากันแดด

หมายเหตุ
- ราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
- หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ จากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เดินทางควรระมัดระวัง จองเที่ยวบินภายในประเทศไทย เพื่อเดินทางไป หรือกลับเชื่อมต่อกับทริปท่องเที่ยว
- การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการ เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ มัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการ ในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริง ที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย สาเหตุใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมผู้เดินทางได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบตามจำนวน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 - โรงแรมในเมืองจีนใช้ไฟฟ้า 200V สามารถชาร์ตแบตเตอรี่กล้่องและมือถือได้
 - การใช้จ่ายเงินในประเทศจีน ใช้เงินหยวนจะสะดวกกว่า
- ทัวร์จิ่วจ้ายโกวนั้น บางสถานที่ต้องเดินทางบนที่สูงเกิน 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และที่หวงหลง และจิ่วจ้ายโกว ต้องพักในพื้นที่ที่สูงกว่า 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness) ได้ กรุณาใช้วิจารณญานในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม EZyTrip.com ได้จัดเตรียมยาแก้อาการดังกล่าว ไว้ให้ทุกท่านแล้ว

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


รีวิว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ต.ค. '53 by ตะลอน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว


ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ต.ค. '50 by ตะลอน
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home