จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนจื่อซาน 6 วัน 4 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ981  ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

ฉางซา เทียนเหมินซาน โรงเรียนสอนภาพวาดทราย ถ้ำหวังต้ง เขาเทียนจื่อซาน
สวนสาธารณะเฮ่อหลง สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน ช้อปปิ้งถนนหวงซิ
ง ชมโชว์เหมยลี่

เดินทางวันที่ี่   12 - 17 เม.ย.56

จางเจียเจี้ยอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน ตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ.1982 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน 2 เขต คือ หย่งติ้ง และ อู่หลิงหยวน จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตรกม.
มีชนชาติส่วนน้อยเผ่าถูเจีย ไป๋ เหยา ฯลฯ อาศัยอยู่กว่าร้อยละ 70
ยอดเขาใหญ่น้อยมากมาย พุ่งสูงเสียดตรงขึ้นฟ้าเหมือนดาบหลายพันเล่ม
ลำธารไหลคดเคี้ยว ไปตามซอกเขาทั่วพื้นที่อุทยาน รวมระยะทาง 800 ไมล์ 
องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992


วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- 00.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 สายการบิน CHINA EATERN AIRLINES เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันที่สอง   สุวรรณภูมิ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง ชมวิวกลางคืน       

- 03.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน CHINA EATERN AIRLINES   เที่ยวบินที่ ..... (เหมาลำ)

-
07.35 น. ถึงสนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน

- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร พร้อมบริการอาหารเช้า

- หลังอาหารออกเดินทางไปสู่ เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ มณฑลหูหนาน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ออกเดินทางต่อสู่เมืองโบราณฟ่งหวง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- จากนั้นนำท่านชมวิวกลางคืนแสนจะโรแมนติก และสวยงาม

- นำท่านเข้าที่พัก  HE YI  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   โบราณเฟิงหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัว - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - จาง เจีย เจี้ย - เทียนเหมินซาน - โชว์เหมยลี่

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- นำท่านชม เมืองโบราณเฟิงหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้น ด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมา ทั้งชาวจีนและต่างชาติ

- จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ชม สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง พร้อมเก็บไว้เป็นที่ระลึก

- หลังจากนั้นนำท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน  บ้านเกิด ของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑล หูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้าน เกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

- นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้า ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขา สลับซับซ้อนมากมาย (ไม่ได้ขึ้นถ้ำประตูสวรรค์เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารนำท่านดู โชว์เหมยลี่ ซึ่งเป็นโชว์กายกรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง

- นำท่านเข้าพักที่ JIN XI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่   เทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ภาพเขียนสิบลี้           

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- นำท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผา อันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตา มากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่ สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขา ของภูเขาเทียนจื่อซาน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก JIN XI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า  ถ้ำหวังหลงต้ง - ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- นำท่านชม ถ้ำหวังหลงต้ง (ถ้ำพญามังกร) ถ้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก WAN TAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่หก  จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็น ของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

- 23.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ……. (เหมาลำ)

- 02.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย** ไม่มีราคาเด็ก

ราคาท่านละ
27,900 บาท สมาชิก 27,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 5,500 บาท    

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
- ทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวันต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (พื้นหลังเป็นสีพื้นสีเดียว) รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์