เชียงราย ลาว จีน ห้วยทราย หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า สิบสองปันนา
รูปทริปที่ผ่านมา
  - 8 - 14 มิ.ย.49
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่งEZ981 
เชียงราย ลาว จีน ห้วยทราย หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า สิบสองปันนา

วันที่ 20 ต.ค.50

- 05.30 น. พบกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน วันทูโกเจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ พร้อมบริการเช็คอิน

- 07.00 น. สายการบิน วันทูโก เที่ยวบิน OG160 ออกเดินทางจาก สู่ จ.เชียงราย

- 08.15 น. ถึง สนามบิน จ.เชียงราย นำท่านพร้อมสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางสู่ อ.เชียงของ

- 11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใน อ.เชียงของ (มื้อที่ 1) หลังอาหารลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยัง เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว เรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศของจีน ออกเดินทางไปยัง ชายแดนลาว - จีน ที่ด่าน ตม.บ่อเต็น (ผ่านเส้นทางสาย R3 .........)

- หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน ตม.บ่อหาน แล้ว นำท่านเดินทางเข้าไปยัง เมือง .............. เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม.............(ระดับ 3 ดาว - ห้องละ 2 ท่าน)

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนหรือชมเมืองยามราตรีตามอัธยาศัย


วันที่ 21 ต.ค.50


- 06.30 น บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า
- 12.00 น. ถึง เมืองกาหลั่นป้า (เมืองฮำ) บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ
- นมัสการพระพุทธรูปที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดไทยใหญ่) จากนั้นเที่ยวชมวิถีชีวิตที่ ตลาดไทลื้อ
- เดินทางสู่ เชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา
- 16.00 น. ถึง เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) ชมทัศนียภาพเมืองแห่งรุ่งอรุณ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน เข้าที่พัก โรงแรม................................(ห้องละ 2 ท่าน) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและชม ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ กันตามอัธยาศัย
- 19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พักผ่อน

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า ระหว่างทางผ่าน เมืองหล้า เมืองแวน เมืองนุน เมืองเฮม ชมวิวทิศน์และหมู่บ้านชาวไทลื้อระหว่างเส้นทางซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ชมการทำนาขั้นบันได การทำไร่ชาปู๋เอ่อและสวนยางพาราวันที่ 22 ต.ค.50
- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหาร ชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนสาธารณะม่านถิง ชม เจดีย์ขาว ชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ
- นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำโขง สู่ สวนลิง ชมลิงเผือกที่มีอยู่ตัวเดียวในโลก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ของชาวไทลื้อและชมพระราชวังเก่าของเมืองเชียงรุ้ง ชื่อว่า เวียงผาคราง
- 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ชมการโชว์เสือและโชว์สิงห์โต จากนั้นนำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับร้อย ๆ
- ชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อาข่า) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอาข่า ชมต้นนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง
- 17.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทลื้อ (มื้อที่ 7) พร้อมรับชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ
- กลับเข้าที่พัก หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งของฝากที่ถนนคนเดิน หรือดูโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี....วันที่ 23 ต.ค.50


06.00 น บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหาร เช็คเอาท์ ออกเดินทางกลับ
12.00 น. บริการอาหารเที่ยงที่ หลวงน้ำทา
17.00 น. ถึง อ.เชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ จ. เชียงราย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย


ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 29,900 บาท (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ - เจิ้นโจว, ซีอาน - กรุงเทพฯ) และค่าภาษีเชื้อเพลิง
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าวีซ่าประเทศจีน
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะนำเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
     

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย)
  

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
     - บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์