ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน เขาเทียนจื่อซาน ระเบียงภาพสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง 6 วัน 4 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ982  ฉางซา จางเจียเจี้ย  6 วัน 4 คืน

ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำพญามังกร เทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ภาพเขียนสิบลี้
ลำธารแส้ทอง หวงซือจ้าย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
เทียนเหมินซาน ช้อปปิ้งถนนหวงซิง   

โดยสายการบิน CZ

เดินทางวันที่ี่  
12 - 17 เม.ย.56

 

จางเจียเจี้ยอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1982 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน มีพื้นที่ครอบคลุมของ หย่งติ้งและอู่หลิงหยวน จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตรกม. มีชนชาติส่วนน้อยเผ่าถูเจีย ไป๋ เหยา ฯลฯ
อาศัยอยู่กว่าร้อยละ 70 ยอดเขาใหญ่น้อยมากมาย พุ่งสูงเสียดตรงขึ้นฟ้าเหมือนดาบหลายพันเล่ม
ลำธารไหลคดเคี้ยว ไปตามซอกเขาทั่วพื้นที่อุทยาน รวมระยะทาง 800 ไมล์


วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- 00.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 สายการบิน CHINA EATERN AIRLINES เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันที่สอง   สุวรรณภูมิ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ถ้ำพญามังกร - โชว์จิ้งจอกขาว  

- 03.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน CHINA EATERN AIRLINES   เที่ยวบินที่ ..... (เหมาลำ)

-
07.35 น. ถึงสนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน

- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร พร้อมบริการอาหารเช้า

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม ถ้ำหวังหลงต้ง (ถ้ำพญามังกร) ถ้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของ เมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง

- นำท่านเข้าที่พัก KAITIAN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   จางเจียเจี้ย - เทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ภาพเขียนสิบลี้           

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณ นี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่ สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขา ของภูเขาเทียนจื่อซาน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก KAITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  จินเปียซี (ลำธารแส้ทอง) - หวงซือจ้าย

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม จินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและ ชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตา ตั้งตระหง่านเรียงราย งดงามอย่างที่ ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาสิงโตเหลือง “หวงซือจ้าย” ซึ่งเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่ กว่า 83,000 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิว ที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบ เล่มมหึมาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์ แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้ถูกคลอเคลียด้วย
หมอกบาง ๆ เป็นความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องหน้า มีผู้คนไม่น้อยเปรียบเปรยว่างดงาม เหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจียเจี้ยแล้วท่านไม่ขึ้นหวงซือจ้ายก็เสมือนหนึ่งท่านมาไม่ถึง นำท่านลงจากภูเขาโดย กระเช้าลอยฟ้า

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่ KAITIAN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - เทียนเหมินซาน

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชม ความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็น ยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย (ไม่ได้ไปชมถ้ำประตูสวรรค์เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก XIANGRONG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก  จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็น ของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

- 23.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ……. (เหมาลำ)

- 02.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย** ไม่มีราคาเด็ก


ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 26,900 บาท สมาชิก ท่านละ 26,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 5,500 บาท


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ร้านยาจีน ร้านผ้าไหม ร้านมีด ร้านชาจีน ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคา ทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
- ทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อท่าน // 5 วันเท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้อง ไม่ใช่ รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จาก คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
6. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
7. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ ***ลูกค้าต้องโชว์ตัวกับทางสถานทูต***
8.1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
8.2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
8.3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท

9. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สถานฑูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าจีน
1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่า และหน้าวีซ่าจีน ที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
- กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้ เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
- กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
- กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
**หมายเหตุ: ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์