เซี่ยงไฮ้ ผู่ถวอซาน หังโจว อูเจิ้น ซูโจว อู๋สี โจวจวง
รูปทริปที่ผ่านมา
  - 8 - 14 มิ.ย.49
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ982  เซี่ยงไฮ้ ผู่ถวอซาน หังโจว อูเจิ้น ซูโจว อู๋สี โจวจวง

เดินทางวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2549

วันที่ 11 ต.ค.49

- 23.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 9


วันที่ 12 ต.ค.49
  กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้

- 01.55 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 548

- 07.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นำท่านโดยสารรถแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง (430 กม./ชม.) เข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้

- บริการอาหารเช้า จากนั้นเข้ามนัสการ พระพุทธรูปหยกวัดพระแก้วหยกขาว

- บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานอวี้หยวน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง (ค.ศ.1559)
และมีการสร้างสวนต่อเติมขึ้นในสมัยราชวงค์ชิง (ค.ศ.1709)

- นอกจากเดินชมความงามของหมู่ตึกและสวนแล้ว ท่านสามารถชมสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ในบริเวณสวนแห่งนี้ด้วย

- บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก (YUXIANG HOTEL)


วันที่ 13 ต.ค.49    เซี่ยงไฮ้ - ผู่ถวอซาน

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือสู่ เกาะผู่ถวอซาน สถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศจีน และเป็นสถานธรรมะของ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม)

- ถึงท่าเรือเกาะผู่ถวอซาน หลังอาหารกลางวัน นำท่านมนัสการ กวนอิมโพธิสัตว์ปางยืน
บริเวณ วัดป่าไผ่ม่วง (จื่อจู๋หลินซื่อ)

- ชมวิหาร กวนอิมไม่ยอมจาก ที่มีตำนานว่า พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่น
ได้มาอัญเชิญพระพุทธรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมจากเขาอู่ไถซาน เพื่อนำกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเรือ
มาถึงบริเวณนี้ก็เกิดพายุจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงเชื่อว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมไม่ยอมจากไป

- ชม วัดฝาหวี่หรือวัดหลัง ซึ่งภายในมี วิหารกวนอิม หรือเรียกอีกชื่อว่า วิหารเก้ามังกร มีการแกะสลัก
มังกรเก้าตัวและประดับวิหารด้วยกระเบื้องที่นำมาจากพระราชวังหมิงเมืองนานกิง ซึ่งถือเป็นสิ่งล้ำ
ค่า 1 ใน 3 ของเกาะผู่ถวอซาน

- บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก


วันที่ 14 ต.ค.49
  ผู่ถวอซาน – หนิงปอ – หังโจว

- บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเข้ามนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผู่จี๋ซื่อ วัดใหญ่แห่งหนึ่งของ
เกาะนี้ มนัสการ เจ้าแม่กวนอิมสูง 8.8 เมตร ภายใน วิหารต้าหยวนทง จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือพาท่านลง
เรือสู่ท่าเรือหนิงปอ

- บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพบริเวณทะเลสาบอันงดงาม ดังคำพังเพยจีนกล่าวว่า “บนมีสวรรค์ ล่างมี ซู-หัง” ซู คือ ซูโจว หังคือหังโจว

- จากนั้นเที่ยวชม วัดหลิงอิ่น ซึ่งเป็นวัดที่พระอรหันต์จี้กง เคยบวชเรียนอยู่ ชมสิ่งของและประวัติต่าง ๆ ของ
พระจี้กง เยี่ยมชมและชิมชาเขียวหลงจิ่งที่ หมู่บ้านชาเขียวหลงจิ่ง

- บริการอาหารเย็น และเดินชม เมืองจำลองซ่ง สัมผัสบรรยากาศสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เลียนแบบสมัย
ราชวงค์ซ่ง พร้อมชมโชว์การแสดงต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก


วันที่ 15 ต.ค.49    หังโจว – อูเจิ้น – ซูโจว

- บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านชม ศาลเจ้างักฮุย (เยี่ยเฟย) วีรบุรุษจอมทัพของชาวจีน ที่ออกศึกต่อ
ต้านการบุกรุกของชาวซงหนู แต่ก็ถูกเหล่าขุนนางที่อิจฉาใส่ร้ายจนต้องโทษประหาร

- จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณอูเจิ้น เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์บ้านเรือนสมัยราชวงค์ชิง และคงสภาพบ้านทั้งลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินต่าง ๆ ไว้อย่างงดงาม

- บริการอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามไม่
ด้อยกว่าหังโจว ด้วยสวนและคลองน้อยใหญ่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับ
สมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม”

- ชมเจดีย์อายุกว่าพันปีที่มีชื่อเสียงที่ เขาเนินเสือ (หู่ชิว) จากนั้นนำท่านสู่ วัดซีหยวน มนัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ (วัดทั่วไปจะมีแค่ 18 อรหันต์) ชม พระจี้กง ที่มีการแกะสลักใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์

- แวะเยี่ยมชม โรงงานผ้าแพรไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของซูโจว และถือเป็นแหล่งผลิตผ้าแพรไหมที่ดีที่สุดของประเทศจีน

- บริการอาหารเย็น เข้าที่พักวันที่ 16 ต.ค.49     ซูโจว – อู๋สี – ซูโจว

- บริการอาหารเช้า หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองอู๋สี นำท่านมนัสการ หลิงซานต้าฝอ ซึ่งเป็นพระ-
พุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีความสูงถึง 88 เมตร และเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

- บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชม โรงถ่ายภาพยนต์ (เมืองจำลอง) สามก๊ก ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำ
ภาพยนต์ประวัติศาสตร์ สามก๊ก ภายในมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่ายทหาร เรือโบราณ ที่ใช้เป็นฉาก
ถ่ายทำอยู่มากมาย ชมการแสดงเหตุการณ์บางตอนในเรื่องสามก๊ก จากนั้นเดินทางกลับเมืองซูโจว

- บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก


วันที่ 17 ต.ค.49   ซูโจว - โจวจวง - เซี่ยงไฮ

- บริการอาหารเช้า หลังอาหารออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโจวจวง ชมบ้านเรือนโบราณริมฝั่ง
คลองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเวนิสของประเทศจีน”พาท่านล่องเรือ
แจวชมวิถีชีวิต บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบเจียงหนาน ชมสะพานโค้ง ที่เป็น สัญลักษณ์ของโจวจวง

- บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางกลับสู่นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม หาดไว่ทัน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมถนนจงซาน ถ่ายภาพตึกต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ชาวต่างชาติเข้ามายึดครอง

- จากนั้น นั่งรถไฟลอดอุโมงค์แสงสีใต้แม่น้ำหวงผู่ ไปยังเขตผู่ตง ขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ เมืองเซี่ยงไฮ้
บน หอไข่มุก ซึ่งเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเซีย

- บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก


วันที่ 18 ต.ค.49   เซี่ยงไฮ้

- บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านไปยัง ตลาดเซียงหยาง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

- หลังอาหารกลางวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินนานกิง

- บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก


วันที่ 19 ต.ค.49   เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า หลังอาหารให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง (สถานที่จะระบุอีกครั้ง)

- บริการอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่อ

- 17:30 น. บริการอาหารเย็น

- 18:40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินผู่ตง

- 21:40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 547

- 00:55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ผู้ใหญ 38,900 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ) และค่าภาษีเชื้อเพลิง
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าวีซ่าประเทศจีน
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะนำเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
     

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย)
  

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
     - บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์