ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา กวางเจา เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ เทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ภาพเขียนสิบลี้ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู 6 วัน 5 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ982A  กวางเจา ฉางซา จางเจียเจี้ย  6 วัน 5 คืน

เมืองโบราณฟ่งหวง ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน ชมเขาอวตาร ล่องเรือชมความงามของถ้ำมังกรเหลือง
ชมโชว์ YANYU ZHANGJIAJIE วัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจีย ช้อปปิ้งสุดมันส์กับ...ถนนเป่ยจิงลู่ จิงลู่ 

โดยสายการบินไทย


สัมผัสบรรยากาศ…เมืองโบราณฟ่งหวง • ชมความงามประตูสวรรค์ของ...เขาเทียนเหมินซาน...พิสูจน์ความกล้าที่ระเบียงแก้ว • ชมเขาอวตาร…ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ล่องเรือชมความงามของ…ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) • ชมโชว์ YANYU ZHANGJIAJIE…วัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจีย • ช้อปปิ้งสุดมันส์กับ...ถนนเป่ยจิงลู่ จิงลู่ 


วันแรก   กรุงเทพฯ - กวางเจา (รถไฟความเร็วสูง) - ฉางซา

- 07.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและ อำนวยความสะดวก

- 09.50 น. เดินทางสู่เมืองกวางเจา โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

- 13.30 น. ถึง สนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ เมืองกวางเจาซึ่งเป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณ เล่าลือจนถึงปัจจุบันว่ามีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็น สุขตลอดกาล จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟ เพื่อนั่ง รถไฟความเร็วสูง มีความเร็วประมาณ 352 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขบวนที่ G6116/17.10-19.57 เดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน

- นำท่านเข้าที่พัก  XIANGRONG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชน เผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

-
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

**หมายเหตุ: หากวันเวลาดังกล่าว ไม่สามารถล่องเรือถัวเจียงได้เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงหรืออื่น ๆ  ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ โดยพาท่านไปชมกำแพงเมืองโบราณทางใต้ และทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ โดยยึด ตามประกาศจากทางการท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม    บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) -
YANYU SHOW - ร้านหยก           

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดี นามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำ ท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมือง ฟ่งหวง 

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตาราง กิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง

- นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคงชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลก ๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่อง ดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

- จากนั้นชมโชว์ YANYU ZHANGJIAJIE โชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจีย ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองจางเจียเจี้ย ถูกถ่ายทอดการแสดงบนเวทีขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีประกอบฉากให้การแสดงออกมาน่าประทับใจ

- นำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก JINHUA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ภาพเขียนสิบลี้ (รถรางไป-กลับ) - ร้านใบชา - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดฝ่าเท้า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าชมภาพเขียน 10 ลี้  คือช่องเขาแคบ ๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบด้วยภูเขา และแท่งหิน ขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนว ทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียง เช่นชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ  ฯลฯ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่าน ขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก  

- นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม

- นำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) เขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรทางด้านทิศตะวันออก,ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน ซึ่งมีหินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ  ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว 
สมควรแก่เวลานำท่าน ลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟท์แก้ว  

- จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก JINHUA  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าไป-กลับ) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ฉางซา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา ให้ท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้ว  ทางเดินเท้าที่ทำจากกระจกใส ๆ ระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร

- จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าลงที่สถานีกลางเพื่อเปลี่ยนรถท้องถิ่นผ่านเส้นทาง ที่มีความโค้ง 99 โค้งสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซานเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิด ระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมา ถึง ถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบิน เล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก ยอดเขาเทียนเหมินซาน 

(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก XIANGRONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่หก  ฉางซา (รถไฟความเร็วสูง) - กวางเจา - อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ถนนคนเดินปักกิ่ง - กวางเจา - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วประมาณ 352 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ขบวนที่ G1001/08.56-11.38 เดินทางกลับไปยัง เมืองกวางเจา

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทาง เกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หิน แกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวง
ข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณ เล่ากันว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกันขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้ง อวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดยากตลอดกาล  เมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไปแพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปักกิ่งท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่าง ๆ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 20.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679

- 22.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่าย**

เดินทางวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2558 และ เดินทางวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2558
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 29,900 บาท สมาชิก ท่านละ 29,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง) 29,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียงเสริม) 28,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 27,900 บาท


เดินทางวันที่ 1 - 6 เมษายน 2558

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 30,900 บาท สมาชิก ท่านละ 30,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง) 30,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียงเสริม) 29,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 28,900 บาทเดินทางวันที่ 11 - 16 เมษายน 2558
และ เดินทางวันที่ 12 - 17 เมษายน 2558
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 35,900 บาท สมาชิก ท่านละ 35,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง) 35,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียงเสริม) 34,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 33,900 บาทเดินทางวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2558
และ เดินทางวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2558
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 30,900 บาท สมาชิก ท่านละ 30,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง) 30,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียงเสริม) 29,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 28,900 บาทเดินทางวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2558
และ เดินทางวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2558 และ เดินทางวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2558
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 30,900 บาท สมาชิก ท่านละ 30,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง) 30,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียงเสริม) 29,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 28,900 บาท


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ร้านยาจีน ร้านผ้าไหม ร้านมีด ร้านชาจีน ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคา ทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
- ทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อท่าน)

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้อง ไม่ใช่ รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จาก คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
6. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
7. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ ***ลูกค้าต้องโชว์ตัวกับทางสถานทูต***
8.1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
8.2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
8.3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท

9. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สถานฑูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าจีน
1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่า และหน้าวีซ่าจีน ที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
- กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้ เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
- กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
- กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
**หมายเหตุ: ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์