ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน โชว์กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง

เธ„เธธเธ™เธซเธกเธดเธ‡ เธ•เธฒเธฅเธตเนˆ เธฅเธตเนˆเน€เธˆเธตเธขเธ‡ เธ เธนเน€เธ‚เธฒเธซเธดเธกเธฐเธกเธฑเธ‡เธเธฃเธซเธขเธ
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

23 - 27 ก.พ.51
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ984  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกกำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน สนามกีฬาโอลิมปิค พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง ประตูชัย วัดลามะ
ชมกายกรรมก้องโลก

"ไปเมืองจีนทีไร เป็นอันต้องฉายเดี่ยว ทิ้งให้ตะลอนอยู่ออฟฟิศแทนทุกทีค่ะ

ครั้งนี้ป้าแก้วเดินทางร่วมก ...."

ติดตามความประทับใจ จาก
"ทริปเซอร์เวย์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน" ของ ป้าแก้ว ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ984
ประเทศ : จีน กรุงปักกิ่ง
เดินทาง : ตลอดปี
ที่พัก : โรงแรมในกรุงปักกิ่ง
 
 
วันเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ

- 07.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ D ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับ พร้อมบริการตรวจเอกสารและที่นั่ง

- 10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614

- 15.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง ซึ่งออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจาก ทิศใต้ไปสู่ทิศ ตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วย ลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนภายในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง

- นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนคร ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตาราง กิโลเมตร นครปักกิ่ง เป็นศูนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน และก็ เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็น เขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้ รับการจัดตั้งเป็น เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 1949 โดยเฉพาะ หลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่ง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจาก หน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูง ๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพ เมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้ เที่ยวชมเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจาก รัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนในยุคสมัย ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อน การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่า ๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้า จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าของที่ ระลึกในรูปแบบของ ปักกิ่ง

- นำท่านเข้าที่พัก XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง

หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง

หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง

กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง


กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง


กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง
วันที่สอง   จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรม ปักกิ่ง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุด ในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธี ฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ให้ท่านถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์ วีรชน ศาลาประชาคมหอระลึก ประธานเหมาเจ๋อตุง

- เที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สถานที่ว่า ราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรง คุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้น บนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้อง ต่าง ๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของ จักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลัง มู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง ซูสีไทเฮา 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อ เสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

- นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
กรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิ
แห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อ
ให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม กายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์ อันแสนอลังการทั้งแสงสี

- นำท่านเข้าที่พัก XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง
วันที่สาม ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิค รังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิส เซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬา ชื่อดังของโลก "โคลอสเซี่ยม" พยายามให้เอื้อ อำนวยต่อสิ่ง แวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิด การ แข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอก คล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคาร ที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มี ลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงาม แบบตะวันออก

- ผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการ คล้าย "ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่" ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้ เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ นักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหว อยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดิน ไหวได้

- นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่อง ราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการ วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน ของ พระนางซูสีไทเฮา "อี้เหอหยวน" ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ ที่สุดของ ประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน อุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับ ของพระนางซูสีไทเฮา สมัยยังมีชีวิตอยู่ พระราชวังฤดูร้อน แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนศูนย์ บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็น คุกคุมขังพระจักรพรรดิ์กวางสู หลังจากที่จักรพรรดิ์กวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระนาง ได้ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอ ของคังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิ์กวางสู หรือที่เรียกว่า "หอหยก" ได้ถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ภายใน พระราชวังแห่งนี้อีกด้วย

- ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของ เมืองจีน อาทิ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
 

กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง

ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง


ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง


ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง
วันที่สี่  กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝู่จิ่ง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หยก ที่มีคุณภาพและมี ชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่าน ได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

- นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างใน สมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏ ในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ รุกรานจากมองโกลและเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพง ต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจาก มองโกเลีย และแมนจูเรีย สามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้ สำเร็จ มีความยาวทั้ง หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่าหากมอง เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลด อาการพองหรือแสบร้อนได้

- นำท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของก๊อปปี้ ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่น ๆ อีก มากมาย 

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

- นำท่าน สู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการ ช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้าง สรรพสินค้าชื่อดังต่าง ๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่าย บนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

- นำท่านเข้าที่พัก XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง

วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง
วันที่ห้าี่  ประตูชัย - วัดลามะ - กรุงเทพฯ

- หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ประตูชัย เรียกเป็นภาษาจีนว่าประตู "เต๋อเซิ่งเหมิน" ประตูนี้เมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออก
จากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุ 500 กว่าปี

- นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความ
วิจิตรและได้รับ การบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับ ของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดา ของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วง กลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลาง ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์ เพียงชิ้น เดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 17.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615

- 21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่าย**

สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป

11 - 15 ก.ย.
18 - 22 ก.ย.56


2 - 6 ต.ค. / 9 - 13 ต.ค.
30 ต.ค. - 3 พ.ย.56


19 - 23 ต.ค.56

ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 24,900 บาท 28,900 บาท 29,900 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 24,900 บาท 28,900 บาท 29,900 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 24,900 บาท 28,900 บาท 29,900 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 23,900 บาท 27,900 บาท 28,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 6,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปไกด์ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10  หยวนต่อคนต่อวัน แปลว่าเดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50
   หยวนคนขับ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน

- ทิปบริการยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวน

หมายเหตุ:
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะ

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ
กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%


เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
7. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
 7.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
 7.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
 7.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : info@EZyTrip.com, webmaster@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์