ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน โชว์กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

23 - 27 ก.พ.51
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ984A  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
โชว์กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
                
พิเศษ...ชิมสุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ

Code : EZ984A
ประเทศ : จีน กรุงปักกิ่ง
เดินทาง : 10 - 14 เม.ย.55
13 - 17 เม.ย.55
18 - 22 เม.ย.55
25 - 29 เม.ย.55
27 เม.ย.-1 พ.ค.55
ที่พัก : โรงแรมในกรุงปักกิ่ง
วันเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ

- 23.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ U ชั้น 10 ผู้โดยสารขาออก สายการบินแอร์ไชน่า เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมบริการตรวจเอกสารและที่นั่ง ก่อน ออกเดินทาง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง

กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง


กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง


กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง
วันที่สอง   กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ผ่านชมสนามกีฬา - ชมกายกรรม ปักกิ่ง

- 00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง เที่ยวบิน CA980 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

- 06.30 น. ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร       
- หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธี ฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ให้ท่านถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมหอระลึก ประธานเหมาเจ๋อตุง

- เที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สถานที่ว่า ราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรง คุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้น บนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้อง ต่าง ๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการ พระตำหนัก ชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลัง มู่ลี่ไม้ไผ่ของ พระนางซูสีไทเฮา 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน
ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิค รังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิส เซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตาม รอยสนาม กีฬาชื่อดังของโลก "โคลอสเซี่ยม" พยายามให้เอื้อ อำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัด พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอก คล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคาร ที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มี ลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวัง ต้องห้าม ของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก

- ผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการ คล้าย "ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่" ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่างเน้น ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้ เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ นักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่น สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม กายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์อันแสน อลังการทั้งแสงสี

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก GRAND SOLUXE TIANTAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง

หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง

หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง


หอฟ้าเทียนถาน
ปักกิ่ง

ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง


ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง


ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง
วันที่สาม  พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยการแพทย์ แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านครีมไข่มุก - ถนนหวังฝูจิ่ง

- หลังอาหารเช้า นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน ของ พระนางซูสีไทเฮา "อี้เหอหยวน" ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ ที่สุดของ ประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน อุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา สมัยยัง มีชีวิตอยู่ พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนศูนย์ บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิ์ กวางสู หลังจากที่จักรพรรดิ์กวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่งของ พระนาง ได้ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของคังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิ์กวางสู หรือที่เรียกว่า "หอหยก" ได้ถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ภายในพระราชวัง แห่งนี้อีกด้วย

- นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการ แพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับ พันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน เดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน หอฟ้าเทียน ถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่ง จะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลก อมตะ ภายในจะมีภาพเขียน ของสวยงามแต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่มองรูป ที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสัญลักษณ์ขนาด ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะ เช่น ฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู เดือนทั้ง 12 เดือน และช่วงเวลา 12 ช่วง ในแต่ละวันอีก ด้วย   

- จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มี ชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน
สู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพ สินค้าชื่อดังต่าง ๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่าย บนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก GRAND SOLUXE TIANTAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง
     
วันที่สี่  โรงงานหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยง กวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้าานบัวหิมะ

- หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม หยก ที่มีคุณภาพและมี ชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่าน ได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ สัตว์มงคล ที่มีชื่อเสียง

- นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วน ใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัย ราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากมองโกล และเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน
แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลีย และแมนจูเรีย
สามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้ง หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการ จำลองเรื่องราวประวัติศาสตร์จีน 16 จักรพรรดิในราชวงศ์ หมิง โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ "จูหยวนจาง" จนถึง จักรพรรดิองค์สุดท้าย ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ซึ่งสร้างไว้ ใหญ่โตและงดงาม

- ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะ โรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยา แก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้า ที่พัก GRAND SOLUXE TIANTAN HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง

วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง
วันที่ห้าี่  ประตูชัย - วัดลามะ - ศูนย์ใบชา - ช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

- หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ประตูชัย เรียกเป็นภาษาจีนว่าประตู "เต๋อเซิ่งเหมิน" ประตูนี้เมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออก
จากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุ 500 กว่าปี

- นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความ
วิจิตรและได้รับ การบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับ ของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดา ของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วง กลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลาง ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์ เพียงชิ้น เดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ 

- นำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่ มีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่าน ได้ช้อปปิ้ง กันต่อที่ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง เป็นต้น
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 19.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่  CA 979

- 23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่าย**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
วันที่ 10 - 14 เม.ย.55 27,900 27,900 26,900 4,000
วันที่ 13 - 17 เม.ย.55 32,900 32,900 31,900 4,000
วันที่ 18 - 22 เม.ย.55
วันที่ 25 - 29 เม.ย.55
วันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค.55

25,900 25,900 24,900 4,000
*บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป    มีหัวหน้าทัวร์*

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระโดยให้กระเป๋า สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋า สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 23 กิโลกรัม
- ทิปพนักงานขับรถและไกด์
ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อวันต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน
- ทิปบริการยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวน

หมายเหตุ:
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะ

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ
กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%


เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
7. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
 7.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
 7.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
 7.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : info@EZyTrip.com, webmaster@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์