เซินเจิ้น มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

เธ„เธธเธ™เธซเธกเธดเธ‡ เธ•เธฒเธฅเธตเนˆ เธฅเธตเนˆเน€เธˆเธตเธขเธ‡ เธ เธนเน€เธ‚เธฒเธซเธดเธกเธฐเธกเธฑเธ‡เธเธฃเธซเธขเธ
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ985  เซินเจิ้น มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

ชม VENETIAN MACAU RESORT HOTEL

เดินทางวันที่ 16 - 18 / 23 - 25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2551

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - เมืองจำลองหมู่บ้านวัฒนธรรม - ชมโชว์

- 05.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

- 07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เที่ยวบินที่ PG 835

- 11.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเซินเจิ้น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ หลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ “มาบุญครองเมืองจีน”
- จากนั้นนำท่านชม เมืองจำลองหมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจัดกระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ที่สร้างเท่ากับขนาดจริง 24 แห่งจากทั้งหมด 56 เผ่า

- พร้อมชมกิจกรรมประจำเผ่าที่มีจำลองไว้ให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม พร้อมชมโชว์แสงสี อลังการไม่แพ้ที่ไหนๆ ในเมืองจีน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ห่านย่าง หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง   เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนพอลต์ - เซนาโด้สแควร์

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของเซินเจิ้น และให้ท่านได้ชมเรือที่แกะสลักจากหยก และให้ท่านได้ลองชิมชาลิ้นจี่ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของเมืองเซินเจิ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์รี่)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญสุดของมาเก๊า สร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นคือมีบันไดทางเข้าที่สง่างามมาก และโบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1835 ด้านหลังของประตูแห่งนี้ได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เป็นที่รวบรวมภาพเขียนทางศาสนาซึ่งจัดแสดงให้ชมด้วย

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ “Largo go Senado” แหล่งช้อปปิ้ง หรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม  มาเก๊า – THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL – กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL ให้ท่านสัมผัสโรงแรมหรูหราเกิน 5 ดาว พร้อมสรรพด้วยสวนน้ำเวนิส เรือกอนโดล่า และสิ่งอำนวยความสะดวก มากมาย อยู่ในเครือลาสเวกัส ใหม่ล่าสุดของมาเก๊า THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL

- อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแหล่งบันเทิง และช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป ซึ่งท่านจะได้พบกับร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 350 ร้านค้า

*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง และเพลิดเพลินกับแหล่งบันเทิง ภายในโรงแรม ***

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารสไตล์โปรตุเกส ที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมาเก๊า 

- 20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เที่ยวบินที่ PG 818

- 22.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย**
ราคาท่านละ 16,900 บาท สมาชิก 16,700 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000 บาท
เด็ก
(อายุ 2-10 ปี - มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
15,900 บาท
เด็ก
(อายุ 2-10 ปี - ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
14,900 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศตามรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเรือ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ วันละ 10 หยวน (เซินเจิ้น) / 10 เหรียญฮ่องกง (มาเก๊า) ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังเป็นสีพื้นสีเดียว)


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์