มาเก๊า ฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ชม VENETIAN MACAO RESORT 4 วัน 3 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ985A  มาเก๊า ฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์
มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้สแควร์ ฮ่องกง
ดิสนีย์แลนด์ วิคทอเรียพีค รีพลัสเบย์

ชม VENETIAN MACAO RESORT    
4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

- 10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 สายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ แถว T ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและสัมภาระ

- 13.20 น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบิน EK384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- 17.20 น.  ถึงท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก สนามบินที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านโดยการถมทะเลให้เป็นเกาะ ขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านพร้อมสัมภาระขึ้นรถ โค้ชปรับอากาศ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Empire Kowloon Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สอง   วีคตอเรีย พีค - อ่าวน้ำตื้น -  (เรือเฟอร์รี่) - ชม THE VENETIAN MACAO HOTEL    

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (สไตน์ฮ่องกง แบบติ๋มซำ) หลังอาหารนำท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเลชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่าง ๆ อันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ความงามของอ่าวฮ่องกง ที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง

- นำท่านสู่ รี พัลส์เบย์  Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว อ่าวด้านนี้เป็น อ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิกชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่ง ของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่าง ๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจายบูชาเพื่อความ สุข เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง  มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม อัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

- นำท่านชมสินค้าอันเลื่องชื่อของฮ่องกง ณ โรงงานฮ่องกง จิวเวลรี่ 

- บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ (นั่งเรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง) ถึงมาเก๊า ผ่านการตรวจ คนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL ให้ท่านสัมผัสโรงแรมหรูหราเกิน 5 ดาว พร้อมสรรพด้วยสวนน้ำเวนิส เรือกอนโดล่า และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ในเครือลาสเวกัสใหม่ล่าสุดของมาเก๊า อิสระ เพลิดเพลินกับแหล่งบันเทิง และช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลชอป ช้อปปิ้ง FOUR SEASON DUTY FREE ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ มาเก๊าและอีก 350 ร้านค้าของ The Venetian Resort มีสินค้าเเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย 

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้า ที่พัก SINTRA  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโปตุเกส - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ฮ่องกง - ช้อปปิ้ง นาธาน

- บริการอาหารเช้าอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มี
อายุกว่า 700 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง รวมถึงเกิดเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือการลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้น ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร์ อันเป็น
สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของมาเก๊า มีความสูง 338 เมตร  

- จากนั้นนำท่านสู่ วัดอาม่า หรือที่รู้จักกันในนามของ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม”  จะตั้งอยู่บริเวณเขาบาร์รา และถูกสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หมิง จุดประสงค์ก็เพื่อสักการะแก่อาม่าหรือองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลนั่นเอง  

- นำท่านชม องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโปตุเกส  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้มาเก๊าเนื่องในโอกาสที่ส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้
กับจีน ลักษณะขององค์รูปปั้นองค์นี้เป็นรูปปันสีทองที่มีใบหน้าละม้ายคลายชาวตะวันตกประดิษฐานบนฐานดอกบัว  

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารโปรตุเกส) หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญ ของมาเก๊า สร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นคือมีบันไดทางเข้าที่สง่างามมาก โบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง ในปี ค.ศ. 1835 ด้านหลังของประตูแห่งนี้ได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เป็นที่รวบรวมภาพเขียนทางศาสนาซึ่งจัด แสดงให้ชมด้วย  

- จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้ เลือกซื้อมากมายได้เวลา อันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับฮ่องกง  (นั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)

- ถึงฮ่องกง ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น      

- บริการอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก Empire Kowloon Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  ฮ่องกง - เกาะลันเตา (กระเช้าขึ้น - ลง) - ดิสนีย์แลนด์ -  กรุงเทพ ฯ

- บริการอาหารเช้าอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (สไตน์ฮ่องกงแบบติ๋มซำ) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่ เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า ขึ้น - ลง  Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรม จีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้   

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุด ของโลก “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้ พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

- MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบ สวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   

- TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN  เครื่องเล่นที่สนุกสุด ๆ
BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่น ขับยานอวกาศสุดสนุก    

- FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา และตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อน ๆ ตัวการ์ตูน อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน

- ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนาน ผจญภัย กับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง ไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ แห่งใหม่ล่าสุดของโลกมากมาย (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย)

- 21.40 น. สายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบิน  EK385  นำท่านเดินกลับ กรุงเทพฯ

- 23.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ.....ค่าใช้จ่าย**

ราคาท่านละ 28,900 บาท สมาชิก 28,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 6,800 บาท
เด็ก
(อายุ 2-10 ปี - มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
27,900 บาท
เด็ก
(อายุ 2-10 ปี - ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
25,900 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลก ซึ่งประ กาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเรือ ค่ากระเช้าขึ้นลงเกาะลันเตา
- ค่าตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์ 
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 20 เหรียญฮ่องกงต่อวันต่อคน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังเป็นสีพื้นสีเดียว)


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์