ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า

      ด้วยการบริการ อาหารอันรสโอชา โรงแรมระดับ 4 ดาวอันสะดวกสบาย ไกด์ซึ่งรอบรู้เส้นทาง และมี ประสบการณ์มากมายบนเส้นทางทัวร์แชงกรีล่านี้ รวมทั้งการจัดโปรแกรมทัวร์บริบูรณ์ มีสถานที่เที่ยวสำคัญ ครบถ้วนบริบูรณ์ EZyTrip ขอเสนอ ทัวร์แชงกรีล่า ที่เรามั่นใจว่าคุ้มที่สุด แชงกรีล่า เป็นสถานที่ที่นักอ่าน ทั้งโลกตามหา ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 ที่เจมส์ ฮิลตัน นักประพันธ์ระดับโลก ได้บรรยายให้แชงกรีล่าเป็นดั่งแดน สวรรค์แห่งภราดรภาพที่ทุกคนแม้ว่าจะแตกต่างเชื้อชาติ แต่ก็อาศัยด้วยกันอย่างสงบ แบ่งปันและเอื้อเฟื้อ ต่อกัน ไร้การชิงดีชิงเด่นหรือความขัดแย้งใด ๆ ยังผล Lost Horizons เป็นวรรณกรรมที่เลื่องลือระดับโลก
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
ทัวร์แชงกรีล่า สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ "แชงกรีล่า" ดินแดนแห่งความฝัน
พิชิตยอดเขาสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมความงดงามของ
เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก
จาง อวี้ โหมว นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง วัดหยวนทง
คุนหมิง
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)  
วันเดินทาง      
26 - 31 ต.ค.59 / 9 - 14 พ.ย.59   ราคา  27,900 บาท
7 - 12 ธ.ค.59   ราคา  28,900 บาท
28 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60 / 29 ธ.ค.59 - 3 ม.ค.60   ราคา  30,900 บาท
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่

- 08.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ EZyTrip คอยบริการให้ความสะดวกกับสมาชิกทัวร์แชงกรีล่า บริเวณ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก สายการบินไทย (TG)

- 10.50 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 บินลัดฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน

คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง

- 14.05 น. ถึง สนามบินแห่ง นครคุนหมิง ก้าวแรกสู่แชงกรีล่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

- ไปยัง เมืองต้าลี่ จุดหมายแรกของทัวร์แชงกรีล่า ในอดีตต้าลี่เคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรของชาวไป เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 1480 - 1796 กลายเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรต้าลี่ต้าลี่ ในปัจจุบันนั้น ต้าลี่ขึ้นชื่อ จากการเป็นแหล่งผลิตหินอ่อน คุณภาพดีระดับต้น ๆ ของประเทศจีน หลากหลายชนิด เหมาะทั้งใช้ในการก่อสร้างและการแกะสลัก

- เที่ยวชม เมืองโบราณต้าลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณ
น่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและ กำแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง

เมืองโบราณ ต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่
เมืองโบราณ ต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่
เมืองโบราณ ต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก Z MAX   HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง    วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเหวเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มี ปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่

- ผ่านชม เจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงามสามองค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์สามองค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุ จากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์

เจดีย์สามองค์
เจดีย์สามองค์ / ต้าลี่
เจดีย์สามองค์
เจดีย์สามองค์ / ต้าลี่
เจดีย์สามองค์
เจดีย์สามองค์ / ต้าลี่

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


- ออกเดินทางสู่ แชงกรีล่า  นำท่านเข้าสู่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง น้ำที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจาก ทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือ โดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำ อีกสายหนึ่ง กลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก

โค้งแรกแยงซีเกียง
โค้งแรกแยงซีเกียง / ลี่เจียง
โค้งแรกแยงซีเกียง
โค้งแรกแยงซีเกียง / ลี่เจียง
โค้งแรกแยงซีเกียง
โค้งแรกแยงซีเกียง / ลี่เจียง

- ชม หุบเหวเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากธิเบต เมื่อสายน้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก และ เทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองมีความสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำ กระแทกหินดังครึกโครม


หบเหวเสือกระโจน
หุบเหวเสือกระโจน / ลี่เจียง
หุบเหวเสือกระโจน
หุบเหวเสือกระโจน / ลี่เจียง
หุบเหวเสือกระโจน
หุบเหวเสือกระโจน / ลี่เจียง

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจงเตี้ยน แห่งแชงกรีล่า ซึ่งเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้าย ชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคน พื้นเมืองและ ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย และนมัสการ วัดต้าฝอ ซึ่งมีกงล้อมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในแชงกรีล่า สูงเท่ากับตึก 3 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า
เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า
เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก SALONG HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - วัดซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ออกเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งแชงกรีล่า นำท่านขึ้นกระเช้า 2 ชั้น มุ่งสู่ยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ 360 องศาของทะเลภูเขาหิมะแห่ง แชงกรีล่า ที่รายล้อมยอดเขาสือข่า แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินซึ่งมีความสูงกว่า 4,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

หุบเขาพระัจันทร์สีำน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แชงกรีล่า

หุบเขาพระัจันทร์สีำน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แชงกรีล่า
หุบเขาพระัจันทร์สีำน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แชงกรีล่า

**หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะได้ใน ฤดูหนาวจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม


- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


- นำท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน วัดลามะทีสำคัญที่สุด ในดินแดน แชงกรีล่า ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง ระยะทาง 4 กม. ทางทิศเหนือของเมืองจงเตี้ยน เป็นวัดลามะที่มี อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น สร้างโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1679 ต่อมาในรัชสมัยของคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง โปรดให้บูรณะอีกหลายครั้ง ทัวร์แชงกรีล่า

วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า

วัดนี้ มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป วัดแห่งนี้สร้างตามแบบ พระราชวังโปตาลา แห่งเมืองลาซาประเทศธิเบต มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง โอบล้อมด้วยห้องพักสำหรับ พระกว่า 100 ห้อง มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้น ทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียง

*เนื่องจาก แชงกรีล่า สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,300 เมตร การเดินขึ้นไปยังวัดลามะซงจ้านหลิน ควรเดินช้า ๆ และควรมีออกซิเจนกระป๋อง ติดตัวไปด้วย อาจจะเหนื่อยสักหน่อย แต่สำหรับทัวร์แชงกรีล่าแล้ว ที่นี่เป็นอีกไฮไลท์สำคัญครับ

วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพ งดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจ ทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

- แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำล้ำคุณค่าอาหารเสริม เพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า

เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า
เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า
เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า

- นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึงก่อสร้างในสมัย ราชวงศ์หยวน โดยที่ยังคงสภาพดั้งเดิม ทั้งตัวเมือง อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิต ซึ่งถูกอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 800 ปี จนได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองมรดกโลก” จาก UNESCO

แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง

ในเมืองโบราณลี่เจียง มีบ้านเรือนผสมผสานกันกับร้านขายสินค้าที่ระลึก และร้านกินดื่มนับพันร้าน มีอักษรตงปา เป็นเอกลักษณ์บนสินค้าทุกชิ้น ให้คณะ ทัวร์แชงกรีล่า ได้เลือกซื้อหา ทั้งยังประดับประดาเมืองด้วย อักษรตงปา ของชาวน่าซีเช่นกัน โดยเฉพาะที่ตลาดซื่อฟางเจีย ซึ่งเป็น ตลาดสำคัญของเส้นทางใบชา ที่ผ่านเมืองนี้มาหลาย ร้อยปีนั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมของลี่เจียง ทัวร์แชงกรีล่า การถ่ายรูปกับกังหันน้ำ ของเมืองโบราณลี่เจียง เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง


- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)


- นำท่านเข้าที่พัก GUAN GUANG HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เืมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง

เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณ ลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
 
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง

วันที่สี่    ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - ต้าลี่

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่สุดยอดไฮไลท์ของ ทัวร์แชงกรีล่า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ชั้น Gracirer Park บนความสูง 4,506 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้เล่นหิมะ และชมความงามของธารน้ำแข็งแบบกลาเซียร์บน ภูเขาหิมะมังกรหยก อย่างใกล้ชิดทัยอดเขาที่สูงที่สุด ของเทือกเขา 13 ลูกนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้าย มังกรเอนกาย อยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ หรือจะเดินไต่ระดับ ขึ้นสู่ระดับ 4,860 เมตร ซึ่งจุดเป็นสูง ที่สุดที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปได้ ที่ ทัวร์แชงกรีล่า ของ EZyTrip จะขึ้นที่นี่ทุกครั้ง

ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง

* ปกตินักท่องเที่ยวสามารถชมภูเขาหิมะมังกรหยกได้จาก 3 จุดครับ คือ

1. ทุ่งหญ้าหวินซานผิง เดินทางด้วยกระเช้าเล็กไปยังจุดที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถมองเห็น ทัวร์แชงกรีล่า
ยอดภูเขาหิมะมังกรหยก ได้ในวันที่ท้องฟ้าสดใส แต่เนื่องจากบริเวณนี้ยังไม่สูงเพียงพอ จึงไม่มีหิมะปกคลุม

2. ทุ่งหญ้าเหมาหนิวผิง จะเป็นเช่นเดียวกันกับทุ่งหญ้าหวินซานผิง คือ ไม่มีหิมะปกคลุม ทัวร์แชงกรีล่า
และมองเห็นภูเขาหิมะเฉพาะในวันที่ฟ้าสดใส การเดินทางสู่เหมาหนิวฝิงนั้น จะเดินทางโดย รถยนต์ไกลกว่า และไม่ต้องขึ้นกระเช้า

** ทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว เหมาะกับทัวร์แชงกรีล่า ราคาประหยัดครับ เพราะค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ไม่สามารถเล่นหิมะได้ เนื่องจากยังขึ้นไปไม่ถึงจุดที่สูงพอ ท่านที่ต้องการไปเล่นหิมะบนภูเขาหิมะมัึงกรหยก แนะนำเส้นทางที่ 3 ครับ

ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง

3. กราเซีย พาร์ค (Gracier Park) เป็นจุดที่สูงถึง 4,506 เมตร จึงมีี่หิมะปกคลุม ตลอดปี การเดินทางสู่การ์เซีย พาร์ค ต้องเดินทางด้วยกระเช้าใหญ่ เท่านั้น ซึ่งเป็นจุดที่ EZyTrip นำสมาชิกขึ้นชมทุกครั้ง และทัวร์แชงกรีล่าที่เหมาะกับคนไทยควรขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกที่จุดนี้เท่านั้น

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หรือโชว์จางอวี้โหมว ด้วยแสง สี เสียง และการแต่งกายตระการตา จากการรังสรรค์ของผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิต เวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐ โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นฉากหลัง ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวชนเผ่ากว่า 600 ชีวิต ม้าทิเบตกว่า 100 ตัว บอกเล่ารื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ และตำนานชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในลี่เจียง

แชงกรีล่า-ลี่เจียง
โชว์ Impression LiJiang

จางอวี้โหมว นอกจากจะเป็นผู้กำกับชื่อก้องโลกแล้ว ยังเป็นผู้ออกแบบ และรังสรรค์ พิธีเปิด - ปิด โอลิมปิค ปี 2008 ณ สนามกีฟารังนก กรุงปักกิ่ง ซึ่งถือได้ว่า เป็นพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิคที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุด ในประวัิติศาสตร์ของโอลิมปิกทีเดียว

โชว์ Impressiion Lijiang หรือโชว์จางอวี้โหมว จึงเป็นโชว์ชุดสำคัญที่พลาดไม่ได้ ด้วยประการทั้งปวง สำหรับทัวร์แชงกรีล่า

โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง
โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง
โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง

- นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวน่าซี ด้วยภูมิประเทศที่สอดคล้องกับธรรมชาติอันงดงามบนเส้นทางแชงกรีล่า อันประกอบด้วย น้ำตกมังกร ที่ทอดตัว ลงมาตามไหล่เขา ในชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สาม มีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ เบื้องขวาเป็นบิดร เบื้องซ้ายเป็นมารดา่ และยังมี ต้นไม้เทวดา มีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของผู้คนแถบนี้

อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง

- นำท่านเข้าชม สระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่เรียกว่าสวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียงห่างจากตัวเมืองโบราณลี่เจียง ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง

สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง
สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง
สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง

- แวะ ชิมชา ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าลี่

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก Z MAX   HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน

- บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ
2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาว จนเกินไปและสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล ครีมไข่มุกเป็นต้น

- นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงาม เฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า“ ตำหนักทอง ” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

- จากนั้น อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึก พื้นเมืองต่าง ๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด)

- นำท่านเข้าที่พัก LONGWAY  HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่หก   วัดหยวนทง - สนามบินเมืองคุนหมิง - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

- นำท่านนมัสการพระพุทธรูป วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณมีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบ ๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่าน นมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย

- นำท่านไปยัง ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความ เมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองคุนหมิง

- 15.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

- 16.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ปิดทริปทัวร์แชงกรีล่าด้วยความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**    

วันเดินทาง


ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
นอนกับผู้ใหญ่
1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
นอนกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
(เสริมเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
นอนกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
(ไม่ใช้เตียง)

26 - 31 ต.ค. / 9 - 14 พ.ย.59  7 - 12 ธ.ค.59
28 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60
       29 ธ.ค.59 - 3 ม.ค.60
27,900
28,900
30,900
30,900
27,900
28,900
30,900
30,900
26,900
27,900
29,900
29,900
25,900
26,900
28,900
28,900
         ***พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเส้นทางรวมทั้งทัวร์แชงกรีล่า กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม, หินธิืเบต ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า สำหรับทัวร์แชงกรีล่าทริปนี้ ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม รวมค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตามระบุในโปรแกรมทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุหรือระดับเดียวกัน (โรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 30 กิโลกรัม
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าวีซ่าจีนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่ากระเป๋าเดินทาง
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าวีซ่าเข้าจีน (เฉพาะชาวต่างชาติ)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าในส่วนที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท)

- ทิปมัคคุเทศก์จีนและพนักงานขับรถ (วันละ 20 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน 6 วัน รวม 120 หยวน)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์แชงกรีล่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุว่าเป็นทัวร์แชงกรีล่า พร้อมวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

กรณีคณะออกเดินทางได้
     
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก -สำหรับทัวร์แชงกรีล่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%


เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนการส่ง เอกสารยื่นวีซ่า
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา    
   - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล (โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/) และในกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางด้วย
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติ โปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูล เท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โ ปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบ ล่วงหน้า 
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่า ท่านจะต้อง รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:การยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางคนต่างชาติ ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่น ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม            

1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่า
โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ครีมกันแดด แว่นตากันแดด

หมายเหตุสำคัญ
- ที่จีนสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินหยวน ไปด้วย
- ทัวร์แชงกรีล่านั้น บางสถานที่ต้องเดินทางบนที่สูงเกิน 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และที่แชงกรีล่า ต้องพักในพื้นที่ที่สูงกว่า 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness) ได้ กรุณาใช้วิจารณญานในการเดินทาง

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ตุลาคม '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สงกรานต์ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home