คานาสือ ซินเจียง เค่อลามาอี้ แพะเมืองผี ปู้เอ่อจิง ตลาดต้าปาจา ระบำซินเจียง
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

19 - 27 มิ.ย.52
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ988 คานาสือ อูรู่มูฉี เค่อลามาอี้ แพะเมืองผีอู่เอ้อเฮ่อ สือหยินสือกวน ปู้เอ่อจิง ธารน้ำ 5 สี
สวนภูเขาน้ำดำมังกรดำ สวนหงซาน ตลาดต้าปาจา ชมโชว์ระบำซินเจียง


7 วัน 6 คืน

คานาสือ
คานาสือ - ซินเจียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
คานาสือ-ซินเจียง
คานาสือ - ซินเ้จียง
Code : EZ988
ประเทศ : จีน
เดินทาง : 8 - 14 ก.ค.54
22 - 28 ก.ค.54
29 ก.ค. - 4 ส.ค.54
5 - 11 ส.ค.54
19 - 25 ส.ค.54
ที่พัก : โรงแรมระดับ
4 - 5 ดาว
โปรแกรม ใกล้เคียง:
1.  คานาสือ 11 วัน
คานาสือ
วัน
แรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กวางเจา - อูรู่มูฉี

- 06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน China  Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

- 08.40 น. บินลัดฟ้าสู่นครคุึนหมิง โดยสายการบิน  China  Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 362

- 11.50 น. ถึงสนามบินกวางเจา ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรม เก่าแก่แต่โบราณ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว บริการอาหาร กลางวันภายในบริเวณสนามบิน หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอูรู่มูฉี

- 15.20 น. ออกเดินทางสู่นครอูรู่มูฉี โดยสายการบิน China  Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6888Q (บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)

- 20.40 น. ถึงสนามบินอูรู่มูฉี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าที่พัก XINJIANG YINDU HOTEL (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า


อูรู่มูฉี
พิพิธภัณฑ์ทหาร
สือเหอจือ
อูรู่มูฉี
พิพิธภัณฑ์ทหาร
สือเหอจือ
อูรู่มูฉี
พิพิธภัณฑ์ทหาร
สือเหอจือ
อูรู่มูฉี
เค่อลามาอี้
ซินเจียง
อูรู่มูฉี
เค่อลามาอี้
ซินเจียง
อูรู่มูฉี
เค่อลามาอี้
ซินเจียง
วันที่สอง  อูรู่มูฉี - สือเหอจือ - พิพิธภัณฑ์ทหาร - คุยถุน - แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ - เค่อลามาอี้

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองสือเหอจือ ที่ได้รับการสถาปนาจากองค์กรสหประชาชาติเป็นเมืองที่มนุษย์ และธรรมชาติ อยู่รวมกันโดยมีความสุขเป็นแบบอย่างของเมืองที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและคนเมืองอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์และคงไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และธรรมชาติที่สวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย    

- นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร การสร้างเมืองสือเหอจือในสมัยสงครามคอมมิวนิสต์ และก๊กมินตั๋งและแย่งชิงดินแดนของมณฑลซินเกียงในการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยก ดินแดนของต่างชาติ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุยถุน และเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยา และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง ชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าู่ที่พัก  GEM FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
อูรู่มูฉี
อุทยานเมืองปีศาจ
แพะเมืองผี
อูรู่มูฉี
อุทยานปีศาจ
แพะเมืองผี
อูรู่มูฉี
อุทยานปีศาจ
แพะเมืองผี
อูรู่มูฉี
คานาสือ
อูรู่มูฉี
คานาสือ
อูรู่มูฉี
คานาสือ

วันที่สาม  เค่อลามาอี้ - เมืองแพะเมืองผีอู่เอ้อเฮ่อ - คานาสือ - สือหยินสือกวน

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอู่เอ้อเฮ้อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็น รูปร่างต่าง ๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย    

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดิน
ทางสู่ คานาสือ แล้ว นำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่ง
มหามณฑลซินเจียง นำท่านหลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขา
ทองคำอัลไต บรรยากาศรอบด้านที่คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์
แลนด์ฝั่งตะวันออก ตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่ สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้
บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว คานาสือ

- นำท่านเข้าชม สือหลินสือกวน นำท่านชมศิลปะธรรมชาติ หินรูปคน รูปเด็ก และหลากหลายรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย ศิลปะความงาม ที่สรรสร้างจากจิตรกรที่ชื่อว่า ธรรมชาติสวยงามหยดย้อยเสมือนภาพ วาดพู่กันของจิตรกรเอก ดั่งคำกล่าวขานว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร ถ้าให้ทุกท่านปิดตาแล้วไปยืนยังที่แห่งนี้ ท่านจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือเมืองจีน ในช่วงที่ไปท่านอาจจะได้สัมผัสทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้งหิมะขาวโพลนและทุ่งหญ้า เปลี่ยนสีป่าทุ่งหญ้าตัดกับภูเขาหิมะ และท่านจะได้พบกับกรา์เซียร์ที่หาดูได้ยาก พาท่านไขความลับ กับหินปริศนาที่มีตำนานกว่า 3,000 ปี แห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าู่ที่พัก
KANAS HONGFU GRAND HOTEL

อูรู่มูฉี
ทะเลสาบคานาสือ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบคานาสือ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบคานาสือ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบคานาสือ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบคานาสือ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบคานาสือ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบมังกรหลับ
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบวงพระจันทร์
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ทะเลสาบเทวดา
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ศาลาชมปลา
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ศาลาชมปลา
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ศาลาชมปลา
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ศาลาชมปลา
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ศาลาชมปลา
คานาสือ
อูรู่มูฉี
ศาลาชมปลา
คานาสือ
วันที่สี่  ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ศาลาชมปลา - เย้เลี่ยงวาน - ทะเลสาบเทวดา - ทะเลสาบมังกรหลับ - ปู้เอ่อจิง

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน ขึ้นรถ ของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง เข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของ มวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะและสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ ในโลกนี้ยิ่งกว่า จิ่วจ้ายโกวหลายเท่า

- นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับ ด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่ง เทพนิยาย ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อม ด้วยภูเขาทั้งซ้ายและขวาที่เขียวขจีแซมด้วยการผลัดเปลี่ยนสีของใบไม้ในช่วงหน้าหนาว ของทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคำบรรยายมากกว่า จิ่วจ้ายโกว เป็นร้อยเป็นพันเท่า

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขา ถ้าโชคดีจะได้เห็น สัตว์ประหลาด หรือปลาแดงขนาดใหญ่ (หงหวี) ที่มีความยาวประมาณ 8–12 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ของทะเลสาบแห่งนี้เลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะผ่าน แม่น้ำ เคอเอ๋อฉี่ซื่อเห่อเป็นแม่น้ำแห่งเดียวที่ไหลจากขั้วโลกใต้ขึ้นสู่ทะเลขั้วโลกเหนือ

- นำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวานหรือทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่า เป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวง สวรรค์ แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกัน จากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่ง ทะเลสาบเทวดา เป็นทะเล สาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบ
แห่งนี้ และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของ ทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่น ทำให้ชาวบ้านขนานนาม ว่า ทะเลสาบมังกรหลับ

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปู้เอ๋อจิง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของปลาน้ำเย็น ซึ่งเป็น ปลาที่มีเนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอมที่สามารถหาได้จากสถานที่ที่มีน้ำเย็นที่ไหลจากเทือกเขาที่น้ำ แข็งละลายและไหลจากเทือกเขาน้ำแข็งลงมาสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก BURQIN SHENHU  HOTEL  หรือเทียบเท่า

**จากนั้นนำท่านลิ้มลองรสชาติปลาน้ำเย็นของเมืองนี้ที่มีความหอมกรุ่น และอร่อยด้วนรสชาติหวานหอมของเนื้อปลา และความเผ็ดของเครื่องเทศ ต้นตำหรับซินเจียงที่ไม่เหมือนใคร**

อูรู่มูฉี
หาดธารน้ำห้าสี
ปู้เอ่อจิง
อูรู่มูฉี
หาดธารน้ำห้าสี
ปู้เอ่อจิง
อูรู่มูฉี
หาดธารน้ำห้าสี
ปู้เอ่อจิง
อูรู่มูฉี
หาดธารน้ำห้าสี
ปู้เอ่อจิง
อูรู่มูฉี
หาดธารน้ำห้าสี
ปู้เอ่อจิง
อูรู่มูฉี
หาดธารน้ำห้าสี
ปู้เอ่อจิง
วันที่ห้า  ธารน้ำ 5 สี - สวนภูเขาน้ำดำมังกรดำ - เค่อลามาอี้

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วย ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่
แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏ สู่สายตาของทุกท่าน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ
สู่ เมืองเคอลามาอี้  ระหว่างทางนำท่านเข้าสู่ สวนน้ำมันดำมหัศจรรย์ ให้ท่านได้ชมความอลังการณ์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของทุ่งภูเขาน้ำมันนับ
สิบนับร้อยลูกเรียงรายกันจนคนท้องถิ่นบริเวณนี้ว่า ภูเขามังกรดำ เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนถือเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก GEM FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

อูรู่มูฉี
สวนหงซาน
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
สวนหงซาน
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
สวนหงซาน
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
ตลาดต้าปาจา
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
ตลาดต้าปาจา
อูรู่มูฉี
อูรู่มูฉี
ตลาดต้าปาจา
อูรู่มูฉี

วันที่หก เคอลามาอี้ - อูรู่มูฉี - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดต้าปาจา - โชว์ระบำซินเจียง

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูรู่มูฉี  ระหว่างทางให้ท่านชมความงามของทะเลทรายที่มีต้นไม้พิทักษ์ทะเลทราย
ตั้งเรียงรายอยู่จำนวนมาก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชมสวนหงซาน ที่อยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทาง เดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมาก ตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ ยั่งยืน และอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านาน และให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม ที่หาดูได้ยากของเมือง

- นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ซึ่งบอก เล่าถึงการรวมตัวกว่าจะมาเป็นมณฑล ซินเจียงในปัจจุบันนี้ ให้ท่านรู้จักเมืองซินเกียง ตั้งแต่เป็นเมืองซียี่ 36 ประเทศ ชมโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย

- นำท่านเดินทางเข้า พิพิธภัณฑ์พรมซินเจียง ให้ท่านได้ชมความงามแห่งพรมซินเจียงที่ เล่าลือกันว่ายิ่งเก่าพรมยิ่งเงางามเหมือนใหม่

- อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายที่ ตลาดต้าปาจา อาทิเช่น แส้หางจามรี เสื้อผ้าของแบรนด์เนม ผลไม้

- บริการอาหารเย็น ณ อาคารแสดง โชว์พื้นเมืองระบำซินเจียง อันงดงามตระการตา หาที่ใดเปรียบได้ยาก รวมทั้งความสนุกเร้าใจ ความมันและความเร่าร้อนของการร่ายรำ ของชนชาวเหวยอู๋เอ่อหรือชาวซินเจียง ให้ท่านตะลึงดั่งอยู่ในมนต์สะกดของระบำ ดอกไม้ของชาวซินเจียง

- สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก XINJIANG YINDU  HOTEL (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่เจ็ด  อูรู่มูฉี - กวางเจา - กรุงเทพฯ

- เช้า บริการอาหารเช้าแบบ (กล่อง) เพื่อสะดวกในการเดินทางสู่ สนามบินอูรู่มูฉี

- 09.45 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China  Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6887

- 14.20 น. ถึงสนามบินกวางเจา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ

- 16.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  China  Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 361

- 17.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่ายต่อท่าน (สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป) *

ผู้ใหญ 45,900 บาท สมาชิก 45,500 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียง)
44
,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 43
,900 บาท
*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินไทย
- ค่าที่พักทุกคืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,000 บาท
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 20 ก.ก.
       

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 20 หยวน / คน / วัน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 20 หยวน / คน / วัน
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง  เส้นทางสายไหมต้องเดินทางผ่านหลายมณฑลในจีน มีขั้นตอนและเงื่อนไขที่จะต้องจองและออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ล่วงหน้าพอสมควร ดังนั้น

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ - สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. โอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับ เงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ ข้างต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการ เดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐาน การบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
6. มณฑลซินเจียง ปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี ทัวร์เส้นทางนี้ ยังถือว่าเป็นเส้นทาง ผจญภัย ที่นักท่องเที่ยวต้องเผื่อใจ เพราะท่านจะต้องเดินทางผ่านที่ราบลุ่ม ทะเลทราย เขตป่าสน ภูเขาสูง และพร้อมที่จะรับรสชาติอาหารท้องถิ่น ที่ไม่คุ้นเคย

เงื่อนไขการยกเลิก:
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป                   เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7-14 วัน                       เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน                         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังเป็นสีพื้นสีเดียว)

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-102
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 08-6331-3412
E-mail :

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์