เกาหลี เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอรี่ เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทำกิมจิ
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ993 Kimchi Premium Winter

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกที่เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาโซรัคซาน 
สกีรีสอร์ท  ไร่สตรอเบอร์รี่  สถาบันสอนทำกิมจิ  ใส่ชุดฮันบก  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โซลทาวเวอร์  
ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์หมีแท็ดดี้แบร์  ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง “สยามสแควร์เกาหลี”

พิเศษ!!!! ชม Bibap Show  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ขาปูยักษ์ @Under The Sea และบุฟเฟ่ต์ @ Shabu Shabu

ทัวร์เกาหลี

วันเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ

- .......... น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ M เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน KOREAN  AIRLINE  
*** (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง)

- .......... น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ KE

หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง

ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
วันที่สอง  อินชอน (เกาหลีใต้) - เกาะนามิ - โซรัคซาน - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว - วัดชินฮึนซา - คังวอนโด

- ........... น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญรอรับที่สนามบิน 

- นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island)  ตั้งอยู่ใน เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นเกาะที่มีความเงียบสงบ มีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สูงเสียดฟ้าแสนจะโรแมนติก มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เชื่อกันว่า เป็นดินแดนแห่งรักโรแมนติก ซึ่งมีสถานที่หลายแห่ง บนเกาะนามิเป็นส่วนหนึ่งในฉากหนังและละครหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่อง “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song) ที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยจำนวนไม่น้อย ซึ่งแต่ละที่บน เกาะจะมีป้ายบอกไว้ให้รู้ว่าได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ โดยเฉพาะฉากยอดฮิตที่ไม่ว่าใครถ้าได้มาเยือนบนเกาะนี้ต้องไม่ พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก คือตอนที่พระเอกกับนางเอกได้มาเจอกัน โดยมีทิวไม้สูงเสียดฟ้าเป็นฉากหลังให้ดูสวยงาม โรแมนติกอย่างลงตัว ชาวเกาหลีส่วนมากรักเกาะนี้มาก เพราะว่าเป็นที่ ๆ สำหรับได้มาพักผ่อนในวันหยุดเหมาะสำหรับ ครอบครัว คู่รัก คนทำงาน ที่จะมารำลึกถึงอดีต และความทรงจำ ความอบอุ่นได้ ณ ที่เกาะแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตาม อัธยาศัย เพื่อชมบรรยากาศแสนโรแมนติกในฤดูหนาวที่โปรยปลายไปด้วยหิมะ ประหนึ่งว่าตัวท่านเป็นพระเอก นางเอกในละคร

ทัวร์เกาหลี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้  

- นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาว ไปถึงเขาคึมคังของ ประเทศเกาหลีเหนือ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดคังวอนโด ประกอบไปด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค โซรัคซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามรองลงมาจาก ฮัลลาซานที่เกาะเจจู และ จีรีซานที่อยู่ทางตอนใต้ โดยจะมี สัญลักษณ์เป็นรูปหมีตั้งอยู่หน้าอุทยาน ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่าหมีคือบรรพบุรุษของพวกเขา

- จากนั้นนำท่านชม วัดชินฮึนซา (ShinhuengsaTemple) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลา ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของ
วัดคอนบงในปี 1912 และกลายเป็นวัดหลักที่สำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นวัดในอาณาจักรชิลลา ค้นพบโดยนักบวชซาจาง
ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ด้วย อิสระท่าน นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่ถูกสร้าง ขึ้นมาเพื่อสวดอ้อนวอนขอให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

- นำท่านข้ามผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดอันเก่าแก่อายุกว่าพันปี อิสระท่านให้ท่านได้ขอพรพระ และถ่ายรูปได้ ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว ระหว่างทางที่นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่ยอดเขา ท่านจะได้สัมผัสความ สวยงามรอบ ๆ ตัว มองลงไปเบื้องล่างจะทำให้ท่านได้เห็นความงามโดยรอบ ๆ ให้ความรู้สึกสวยงามเหมือนภาพวาดของจิตรกร อิสระให้ท่านได้พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมูลทัง ซีฟู้ดซุปเกาหลี

- จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ST'HIYAN HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม   คังวอนโด -  Ski Time - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน  

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่จุดชมวิวของรีสอร์ท บนยอดเขาความสูง 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล หรือที่เรียกกันว่า ยอดเขามองบลังค์  “Mont Blanc”   (อัตรานี้ไม่รวมค่าขึ้น Gondora) แห่งเกาหลี   ข้างบนจะมีร้านกาแฟเล็กให้ท่านได้จิบอุ่น ๆ คลายความหนาว ให้ท่านได้เพลิดเพลินหิมะ ที่เกาะรวมตัวกันกลายเป็นน้ำแข็ง บรรยากาศเต็มได้ความหนาวเย็นและโรแมนติก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

- อิสระให้ทุกท่านได้ลองเล่นสกีกันอย่างสนุกสนาน กับลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีสถาปัตยกรรมการออกแบบใน สไตล์ยุโรป โดยเปิดให้สนุกกันได้จนถึงตีสาม มีเนินสกีให้ได้ประลองความสามารถกันถึง 13 แห่ง ตั้งแต่เนินสำหรับผู้ฝึกหัด เล่นใหม่ ๆ ไปจนถึงเนินสูงที่ต้องใช้กระเช้านั่งขึ้นไป แต่ละปีจะมีนักสกีหลากหลายประเทศจากทั่วโลกมารวมตัวกันแข่งขัน ประลองสกีกัน (อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการเช่าชุด และอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบูลโกก

- นำท่านสนุกสนานกับ สวนสนุกอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า "ดิสนีย์แลนด์เกาหลี" เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด สนุกสุดมันส์กับบัตร  DAY PASS 
โดยท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ทั้งตื่นเต้นน่าหวาดเสียวแบบT-Express ลักษณะ เหมือนรถไฟเหาะตีลังกา แต่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดคือ เครื่องเล่นชนิดนี้จะแล่นไปบนรางไม้ด้วยความเร็วสูง บนระดับ ความสูงที่สูงมาก แล้วปล่อยดิ่งลง 72 องศา ถึง 2 ครั้ง สำหรับท่านที่ชอบความท้าทายต้องไม่พลาดเครื่องเล่นชนิดนี้

- จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับ "ไลเกอร์" ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรัก ระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของ หมีต่าง ๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขา อิสระท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์เกาหลี

- นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ย่านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงเดมุน หรือเทียบได้ กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถ ช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้างตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดใน ตลาดนี้คือ  ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doota Tower, Hello APM,
  
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก WINSOR HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่   ซูวอน - ไร่สตอเบอร์รี่ - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก -  ศูนย์โสมรัฐบาล - Duty Free - เมียงดง - Bibap Show  

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองอิชอน พาทุกท่านเดินชม ไร่สตรอเบอร์รี่ พร้อมชิมสตอเบอรี่กันสด ๆ ที่กำลังออกผล ให้ท่านเดินชมฟาร์มและท่านสามารถชิมได้เล็กน้อยโดยไม่ค่าใช้จ่าย และที่นี่ยัง สามารถซื้อสตรอเบอร์รี่กลับไปรับประทานได้

ทัวร์เกาหลี

- นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ  กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้น โต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหาร และ ป้องกันโรคให้ท่านได้ทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง โดยมีวิทยากรสอนทุกวิธีการทำ และเชิญ ทุกท่านถ่ายรูปใส่ชุด ฮันบก ฟรี!!!!
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

- นำท่านไปยัง ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรอง คุณภาพว่าผลิตจากโสม ที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี คุณภาพดีที่สุดและ ราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ  

- นำท่านช้อปปิ้งตลาดชื่อดัง ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม "สยามสแควร์เกาหลี" เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกาย ที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ที่รวบรวมเอาเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย แต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ เครื่องสำอางเกาหลียี่ห้อดังที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude, Skin Food, The Face Shop, Laneige, It’s Skin, Tony Moly, Banila Co., Spris, Banana Republic และอีกมากมาย ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว เมียงดง แห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน นัดเดทรับประทานอาหาร รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าวัยรุ่น อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Under The Sea  เมนู “บุฟเฟต์ซีฟู้ด” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ระดับ   ดีลักซ์ ทั้ง ขาปูอลาสก้า กุ้งครีมซอส อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรีม

- นำท่านชมโชว์ใหม่ล่าสุดของเกาหลี Bibab Show เป็นโชว์ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงตลกประกอบ การร้องเพลง Acapella & Beatbox และ การเต้น B-Boy & Martial arts ผ่านเรื่องราวในการแข่งขันกันทำอาหารแต่ละประเภท และมา จบด้วยอาหารสุดพิเศษก็คือ Bibimbab หรือ ข้าวยำเกาหลีอาหารขึ้น ชื่อของประเทศเกาหลี เป็นโชว์ใหม่ที่ได้รับเสียง ปรบมือจากผู้ชมอย่างมากหลังจบการแสดง เนื่องจากนักแสดงทุกคนมีความสามารถโดดเด่นในแต่ละด้านที่จะทำให้้ทุกท่าน ต้องทึ่งไปกับพวกเขา- นำท่านเข้าที่พัก TEMF HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า   โซล - Herb Center - โซลทาวเวอร์ - ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว -  พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ - Cosmetic Gallery - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านไปรู้จักกับ ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึก บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมา รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง จากอาหารและยา

- จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์  N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงโซล เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม โซลทาวเวอร์แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และซีรี่ส์ชื่อดัง อาทิเช่น Boy Over Flower (F4), กวน มึน โฮ ฯลฯ- จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล อิสระถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

- นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท้ดดี้ แบร์ น่ารัก ๆ จากทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยแต่ละ โซนจะจัดแต่งเลียนแบบบอกเล่าความเป็นมาของเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผ่านทางตัวตุ๊กตาหมีน่ารัก ซึ่งอยู่ในอิริยาบท ต่าง ๆ บ้างก็เคลื่อนไหวได้  อาทิโซนพระราชพิธี และงานพิธีกรรมต่าง ฉากหมีเต้นบีบอย ฉากงานเลี้ยงงานแต่งงาน และ อีกมากมายหลายอิริยาบท ที่รอคอยให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม (อัตรานี้รวมค่าขึ้นลิฟต์โซลทาวเวอร์และพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ Shabu Shabu

- นำท่านสู่ คอสเมติก แกลลอรี่ (Cosmetic Gallery) เป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์เนมของเกาหลีมากมายหลากหลาย อาทิเช่น อาทิ Etude, Faceshop, Skinfood  Missha รวมไปถึงเครื่องสำอางจากทั่วทุกมุมโลก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว เกาหลี ต้องไม่พลาดที่จะมาช้อปปิ้งที่นี่ อิสระท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมือง เกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

- .......... น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินKOREAN  AIRLINE  เที่ยวบินที่ KE

- .......... น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป
4 - 8 ธ.ค. / 5 - 9 ธ.ค. / 11 - 15 ธ.ค. / 12 - 16 ธ.ค. / 18 - 22 ธ.ค.55
19 - 23 ธ.ค. / 25 - 29 ธ.ค. / 26 - 30 ธ.ค.55
2 - 6 ม.ค. / 8 - 12 ม.ค. / 9 - 13 ม.ค. / 15 - 19 ม.ค.55
16 - 20 ม.ค. / 22 - 26 ม.ค. / 23 - 27 ม.ค. / 29 ม.ค. - 2 ก.พ.55
5 - 9 ก.พ. / 6 - 10 ก.พ. / 12 - 16 ก.พ. / 13 - 17 ก.พ. / 19 - 23 ก.พ.55
20 - 24 ก.พ. / 26 ก.พ. - 2 มี.ค. / 27 ก.พ. - 3 มี.ค.55

                                                                 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 28,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 28,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 27,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 26,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
   
เดินทางวันที่ 7 - 11 ธ.ค.55 เพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
เดินทางวันที่ 29 ธ.ค.55 - 2 ม.ค.56 เพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
**ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- หัวหน้าทัวร์ และ/หรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่เกาหลี ผู้ชำนาญเส้นทาง 


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าทิปและค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์เกาหลีท่านละ 15000 วอน ต่อท่านต่อทริป
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต ใบประจำตัวคนต่างด้าว ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน
  สมุดบัญชีเงินฝาก รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
3. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 3 วันทำการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ให้สอบถามทางบริษัทฯ เป็นกรณีไป
5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ราคาได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิก
ของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ซึ่งหากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ยินดีคืนค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บแล้วให้กับท่าน
5. เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว


เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง
2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทาง กับบิดาหรือมารดา) ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  5.1 หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
  5.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
  5.3 สำเนาสูติบัตร

*** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์