ทัวร์ปาย

ทัวร์เชียงราย ชมดอกไม้

ทัวร์แชงกรีล่า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง สิงห์ปาร์ค
วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงามแห่งขุนเขา และไอหมอก ชมไม้ดอกเมืองหนาว
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง ถ่ายรูปกับไร่ชาอันกว้างใหญ่ที่ ไร่ชาฉุยฟง เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม
และสวนดอกไม้ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด และชมความงดงามสุดยอดพุทธศิลป์
ของ วัดร่องขุ่น

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์เชียงราย งานดอกไม้งาม ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุ่น
เที่ยวเชียงราย ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ไร่ชาฉุยฟง งานเทศกาลเชียงรายนครดอกไม้งาม
(ปลาย ธ.ค.- ต้น ก.พ.)
เชียงรายไนท์บาซาร์ ไร่บุญรอด วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา
วัดติโลกอาราม

วันเดินทาง
 
                21 - 24 ต.ค. / 11 - 14 พ.ย. / 25 - 28 พ.ย.59
                2 - 5 ธ.ค. / 9 - 12 ธ.ค.
/ 23 - 26 ธ.ค.59 / 30 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60
                6 - 9 .ค. / 13 - 16 .ค. / 27 - 30 ม.ค.60

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เชียงราย

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D สู่ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่บริการของว่าง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ (1)


ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
สิงห์ปาร์ค
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
วัดร่องขุ่น
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
ไร่ชาฉุยฟง
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
ไร่ชาฉุยฟง

วันที่สอง
    เชียงราย - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - Doi Tung Tree Top Walk - ไร่ชาฉุยฟง - (งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์) - เชียงรายไนท์บาซาร์

- 05.00 น. ถึง จ.เชียงราย ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (2)


- นำท่านขึ้นไปยัง ดอยตุง เข้าชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน เพื่อทรงงานของสมเด็จย่า มีรูปทรงผสมผสานศิลปะ ระหว่างล้านนากับชาเลย์

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

- จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง อยู่ตรงหน้าพระตำหนัก เป็นสวนดอกไม้ เมืองหนาวและศิลปะ สถาปัตยกรรมรูปปั้นต่อเนื่อง

- อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ Doi Tung Tree Top Walk ทางเดินเรือนยอดไม้ ยาว 295 เมตร และสูงกว่า 30 เมตรจากพื้นดิน ท่ามกลางป่าร่มรื่นและพรรณไม้ในสวนแม่ฟ้าหลวง (ไม่รวมในค่าบริการ - 150 บาทต่อท่าน)

- สมควรแก่เวลานำท่านลงจากดอยตุง บริการอาหารกลางวัน (3) 

- นำท่านไปยัง ไร่ชาฉุยฟง  ชมไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นตามเนินเขาอันกว้างใหญ่และงดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปพร้อมชิมและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

***ช่วงงาน เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม (ปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์) นำท่านชมไม้ดอกเมืองหนาว และประติมากรรมดอกไม้ต่าง ๆ อันงดงาม***

-  นำท่านเข้าที่พัก ………………………………… หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระและทำธุระส่วนตัว

-  บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนคนเดินเชียงราย / เชียงรายไนท์บาซาร์ ชมของที่ระลึกฝีมือชาวเขา

ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
ไร่ชาฉุยฟง
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
ไร่ชาฉุยฟง
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
ไร่ชาฉุยฟง
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
ไร่บุญรอด

วันที่สาม    สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - กว๊านพะเยา - วัดติโลกอาราม - เดินทางกลับ

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

- นำท่านไปยัง สิงห์ปาร์ค เชียงราย (Singha Park Chiangrai) หรือ ไร่บุญรอด นำท่านนั่งรถรางนำเที่ยวภายในไร่ ไร่บุญรอดแห่งนี้ นอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์แล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ และพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ พุทรา มะเฟือง สตรอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้นานาพรรณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ ชมทัศนียภาพอันงดงามในบรรยากาศแห่งขุนเขา

ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
สิงห์ปาร์ค

ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
สิงห์ปาร์ค
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
สิงห์ปาร์ค

- นำท่านไปยัง วัดร่องขุ่น ชมสถาปัตยกรรมของ คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชั้นแนวหน้าของไทย เป็นผู้ออกแบบตกแต่งพระอุโบสถ์สีขาว ให้ท่านชมและบันทึกภาพอันงดงามให้เต็มอิ่ม


- บริการอาหารกลางวัน (6)

- นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง จ.พะเยา นำท่านลงเรือไปยัง "วัดติโลกอาราม" วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ที่ปรากฏอยู่กลาง กว๊านพะเยา 

- บริการอาหารเย็น (7) ที่ จ.ลำปาง 

ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
วัดร่องขุ่น
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
วัดร่องขุ่น
ทัวร์เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด
วัดร่องขุ่นวันที่สี่   กรุงเทพฯ

- 04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 4,850 บาท สมาชิก ท่านละ 4,650 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 500 บาท

เด็ก
(อาย 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 4,400 บาท

ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ วิ่งตามโปรแกรมระบุ
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า  (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 7 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
-
ค่า Doi Tung Tree Top Walk
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่านสิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651รูปที่ ดอยตุง (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
   

 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์อ่างขาง
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์อ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ปี 2547
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 3 - 7 ธ.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทริปเซอร์เวย์
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 2 - 6 ธ.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 9 - 13 ธ.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#1
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#2
 
ปี 2549
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 20 - 23 ม.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 10 - 14 ก.พ.
 
ปี 2553
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#1
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#2
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home