ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ลานสกีเอ้อหลงซาน วิหารเซนต์โซเฟีย เกาะสุริยัน


Harbin Ice and Snow Festival 2013 ทัวร์ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

เที่ยวฮาร์บิ้น 1 ปีมีครั้งเดียว พิชิตความหนาว..เยือนเมืองน้ำแข็ง ในอุณหภูมิติดลบ กับ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
สนุกสนานบนลานสกี เอ้อหลงซาน
6 วัน 5 คืน

พิเศษ... สมนาคุณ ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาว ท่านละ 1 ชุด รับที่ฮาร์บิ้น

Code : EZ984B
ประเทศ : จีน กรุงปักกิ่ง
เดินทาง : 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.56
15 - 20 ม.ค.56
29 ม.ค.- 3 ก.พ.56
15 - 20 ก.พ.56
ที่พัก : โรงแรมระัดับ 4 ดาวทริปเซอร์เวย์

23 - 27 ก.พ.51

วันเดินทาง
  สนามบินสุวรรณภูมิ

- 16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ และ เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

- 19.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 960

- 00.55 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง


พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง


พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง

กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง


กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง


กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง
วันที่สอง   จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยการแพทย์ - พระราชวังฤดูร้อน - ชมกายกรรมปักกิ่ง

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัส ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา ประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

- นำท่านชม พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชม อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของ พระนางซูสีไทเฮา 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปยังศูนย์วิจัยทางการ
แพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
มากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน
เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลาและ เก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขา มีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิง มีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อม ติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัด ไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึง เอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มีชื่อเสียง

- นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

ฮาร์บิ้น
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น

ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ลานสกีเอ้อหลงซาน
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
ฮาร์บิ้น
วันที่สาม  ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น - ชมงานหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝั่งหง ชมกิจกรรม ณ แม่น้ำซงฮัวเจียง - ชมเทศกาลโคมไฟ น้ำแข็ง (Harbin 2013 international Icc and Snow Festival)

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

- 07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่
CA 1603

- 9.40 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่
ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือ ไล่ลงมาถึงทิศตะวันออก ติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่า ฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาล ฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้น สูงของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปดำเนินการได้ ตั้งแต่ ค.ศ.1994 มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่ พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของ เมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูก ปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่ง กับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็น สถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศจีนที่โด่งดังไป ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลัก หิมะน้ำแข็งในอาคาร ของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลาก หลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

- นำท่านชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวน แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของ ทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือน อุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติ มหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะ ธรรมชาติที่สวยงาม และ กิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ำซงฮวา ที่กลายเป็นน้ำแข็ง ทั้งสายน้ำ ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะ เป็นต้น

- นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหล เข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้น ทั้ง ๆ ที่กระแสน้ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุด ในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตรบนยอดเสาเป็นรูป แกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูป พระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความ เสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58
เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึง ความสามัคคี ของชาวเมืองฮาร์บิ้น

- จากนั้นนำท่านชมกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ำซงฮัวเจียง ที่กลายเป็นน้ำแข็ง ชมการว่ายน้ำในฤดูหนาว พร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2013 international Icc and Snow Festival) หรือ นิทรรศการและ ศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิ้น ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็ง ที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่าง ๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตและ สกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะ สลักเป็นรูปต่าง ๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก GOLDEN CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
ลานสกีเอ้อหลงซาน
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น
โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ฮาร์บิ้น

วันที่สี่  สกีเซ็นเตอร์เอ้อหลงซาน - ถนนจางยาง - ผ่านชมภายนอก
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ฮาร์บิ้น - ปักกิ่ง


- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หลงจู-เอ้อหลงซาน
สกีเซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮาร์บิ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือก เขาเอ้อหลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่งมีระยะเวลา
ที่มีหิมะ ปกคลุมเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ประกอบ
ด้วย สกีเซ็นเตอร์ และรีสอร์ทบนเนื้อที่กว่าทันสมัยและได้มาตรฐานครบครัน
ไว้คอยบริการอีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น
การเล่นสกี (มีลานสกีที่ เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น, แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล,
รถม้าลาก, เล่นสเก็ตบน ทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์
และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสกี รีสอร์ท )

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านช้อปปิ้งย่าน จงยางปู้สิงเจี้ย หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าฃองฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองฮาร์บิ้น

- จากนั้นนำท่านผ่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซีย ที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหาร รัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904-1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อ เป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้โบสถ์แห่งนี้ได้รับการ บูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลา ในการซ่อมแซมต่อเติมนาน
ถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาค พื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอม สร้าง ขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์ คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดง ในกรุงมอสโคว

- 19.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1612

- 22.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ปัจจุบันแบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการ คมนาคมทั่วประเทศจีน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศจีนและ ต่างประเทศ

- บริการอาหารเย็นแบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง


กำแพงเมืองจีน
ปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง

ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง


ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง


ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปักกิ่ง

วันที่ห้า  กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ถนนหวังฝู่จิ่ง

-
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม “โรงงานผลิตหยก" ที่ขึ้น ชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่ามีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง ให้ท่านมีโอกาส เลือกซื้อของฝากล้ำค่า

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก  ซึ่งมี ความยาว14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม กำแพงหมื่นลี้ และเป็นสิ่ง ปลูกสร้างสิ่งเดียวที่สามารถมองเห็นจากนอกโลกได้ชมความใหญ่โต อลังการของ กำแพงที่สร้างในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึงราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 จากแรงงานและเลือดเนื้อ เพื่อเป็นปราการที่แข็งแกร่ง ปกป้องเมืองจีนในสมัย โบราณกาล จากนั้นให้ท่านได้พิชิตกำแพงเมืองจีน กับการเดินลัดเลาะบนกำแพง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามสุดตา จนต้องบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ซึ่งจัดสร้างในสมัยราชวงส์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติศาสตร์ความ เป็นมาของราชวงศ์หมิง ตั้งแต่เริ่มราชวงส์จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิง ซึ่งภายใน ได้จัดการแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 26 ฉาก โดยในแต่ละฉากหุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้าง มีขนาดเท่าของจริง 

- นำท่านสู่ โรงงานบัวหิมะ ที่มีชื่อสียงของประเทศจีน สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนหวังฝู่จิ่ง ให้ท่านเพลิด เพลินกับการเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

     

วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง

วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง


วัดลามะ
ปักกิ่ง
     

วันที่หก  วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านชม วัดลามะ “ยงเหอกง” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย 4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน
ศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ"

- จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง
ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหาร นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก
อาทิ ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก

- 19.45 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979

- 23.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย**
ราคาท่านละ 38,900 บาท สมาชิก 38,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 5,500 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - มีเตียงเสริม)
38,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง)
37,900 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 23 ก.ก.


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ทิป
ไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายทิปไกด์ 60 หยวน
คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


หมายเหตุ:
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ


การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ
กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%


เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้อง ไม่ใช่ รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จาก คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
6. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
7. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ ***ลูกค้าต้องโชว์ตัวกับทางสถานทูต***
8.1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
8.2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
8.3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท

9. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์สถานฑูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าจีน

1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  
1.1 สำเนาเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่าย เอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่า และหน้าวีซ่าจีน ที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน


2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
2.1 กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้ เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
2.2 กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
2.3 กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
**หมายเหตุ: ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์