ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกง ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 3 วัน 2 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น วัดแชกง กังหันนำโชค วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ชมโชว์ม่านน้ำ 3D

เดินทาง   10 - 12 พฤศจิกายน 2559

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น                       

- 06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและสัมภาระ
(ที่นั่งแบบ 2-4-2  / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 ก.ก.)

- 08.50  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 768

- 12.40 น. ถึง สนามบินฮ่องกง CHECK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองฮ่องกง จากนั้นเดินออกทาง Hall B นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

- นำท่านไปยัง
ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบบ เกรด A+ แบรนด์ดัง มากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ

- บริการอาหารเย็น (1) ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก VIENNA HOTEL / HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านค้าพื้นเมือง - ชมโชว์ม่านน้ำ 3D

- บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณ วัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988
                  
-
บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพและมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือนำไปฝากคนที่คุณรัก

- บริการอาหารเย็น (4) ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine
 
- นำท่านชม โชว์ Man Groove 3D เป็นโชว์น้ำแบบ 3 มิติ  เป็นโชว์ม่านน้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน ในการแสดง เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ กว่า 600 ชนิด

- นำท่านเข้าที่พัก VIENNA HOTEL / HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - สนามบิน

- บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

- นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม  Che Kung Temple (???) ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการ แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวัน ตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดย กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัย และมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน  ระหว่างทางเธอพบกับ ชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้น กลับไปยัง หมู่บ้าน และพับกังหันลมกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป ไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง 

- จากนั้น ชมกังหันแห่งโชคลาภที่ โรงงานจิวเวอร์รี่ชื่อดังของฮ่องกง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้าย หรือสิ่ง ไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไป  พร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงามในราคาถูก จากโรงงานพร้อมใบรับประกัน

- บริการอาหารกลางวัน (ุ6) ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ห่านย่าง

- นำท่านไปยัง วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความ งดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็น ศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ ตลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ

- นำท่านไปยัง จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุก ประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมชได้อย่างเต็มอิ่ม กันเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาตามนัดหมายนำท่านไปยังสนามบิน

- 22.10 น.  ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 761
(ที่นั่งแบบ 2-4-2  / มีของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 ก.ก.)

- 00.20 น.  ถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิค่าใช้จ่าย**

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 7,999 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

หมายเหตุ ราคานี้การันตีเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน  หากไม่ถึงจะไม่สามารถออกกรุ๊ปได้  โดยกรณีดังกล่าวจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันเดินทางจริง บริษัทฯ มีความยินดีประสานงานให้ท่านเดินทางต่อได้ตามความประสงค์ โดยเลือกชำระ ค่าทัวร์ในราคาเพิ่มเติม หรือ เลือกย้ายวันเดินทาง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลก ซึ่งประ กาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  ตามที่ระบุในรายการ (น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน  20   กิโลกรัม สายการบิน HONG KONG AIRLINE - HX)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ระบุ


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (800 บาทต่อท่าน)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่  ที่ระบุหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. ชำระค่าทัวร์ เก็บเต็มจำนวน ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง หากยังไม่ชำระ บริษัทฯ จะถือว่าการจองนั้นไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากก่อนการจำหน่ายทัวร์ บริษัทฯ ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ป ที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินจากต้นทางได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จึงไม่สามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดได้
2. ช่วงวันปกติ ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน หรือก่อนหน้านั้น เก็บธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน
3. ยกเลิกการ เดินทางหลัง 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการ เดินทางหลัง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


หมายเหตุ:
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป ต่อกรุ๊ป  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 20 ท่าน
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, การถูกยกเลิกวีซ่ากระทันหัน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุ สุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบโปรแกรม อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่าย ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ให้ตัวแทนต่างประเทศเป็นการชำระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีกระเป๋าเกิดสูญหายชำรุดจากสายการบิน
7. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธิมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคากรุ๊ปเหมาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะจะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์