ฮ่องกง มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล Senado Squuare The Venetian วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 3 วัน 2 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ985A  ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน

เที่ยวฮ่องกง ขอพรพระใหญ่โปวลิน กระเช้านองปิง วิคตอเรียพีค หาดรีพัลส์เบย์ วัดกังหัน วัดเจ้าแม่กวนอิม
วิหารเซ็นต์พอลล์ เซนาโด้สแควร์ องค์กวนอิมริมทะเล
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)


เดินทาง  8 - 10 ธ.ค.55

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโด้ - THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดับ 6 ดาว - ฮ่องกง

- 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

- 07.45 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า  โดยเที่ยวบินที่ สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG750 (มีบริการอาหารว่าง-เครื่องดื่ม บนเครื่อง)

- 11.30 น. ถึง สนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

- นำท่านผ่านชมเกาะมาเก๊า “มาเก๊า” นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรม และประมงเล็ก ๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญ คือชาวโปรตุเกส ได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง มากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก อย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"

- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางข้ามสะพานชิงหม่า สะพาน 2 ชั้น ที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ต เอ็กเพรส เทรนส์ (Airport ExpressTrains) สะพานชิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รัก ทั่วโลก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารโปรตุเกส)

- นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชา สวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ องค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดอายุกว่า 600 ปี องค์เจ้าแม่อยู่ใน ชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม

- แวะถ่ายรูป องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง และภาย ใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความ เป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้

- นำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็น สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า 

- จากนั้นนำท่านสู่ ย่านการค้าสำคัญเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วย กระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ และเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองที่มีให้เลือกมากมาย

- อิสระให้ท่านเที่ยวชม เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า  มีชื่อเต็ม ๆ ว่า THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดับ 6 ดาว อาณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของ เอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเล เรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง  มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง  สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่าน เลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้
(การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง  โดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก BEST WESTERN  GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สอง   เกาะลันเตา - กระเช้าหนองปิง 360 - ขอพรพระใหญ่โปวลิน - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเล็ท ลด 50 - 70%ถนนสายดารา - ชมโชว์ไฟริมอ่าว

- บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 

- นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 (Ngong Ping 360) เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ ทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน 

- จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร การแสดงกลางแจ้งมากมาย ที่สามารถ ผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมและถ่ายภาพได้ 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- อิสระช้อปปิ้ง ณ  ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

- จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจยามค่ำคืนของฮ่องกง สู่ ถนนสายดารา (Avenue of Stars) สถานที่รำลึกถึง อัจฉริยบุคคลที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง ท่านจะได้ชมลายพิมพ์มือดารา แผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มี ชื่อเสียง และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ รูปปั้นจำลองรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง และประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกังฟูผู้เป็นตำนาน 

- 20.00 น.  ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลติมีเดีย Symphony Of Light สุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึก ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง และเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สอง ฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ  แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ ฮ่องกง

- นำท่านเข้าที่พัก BEST WESTERN  GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ติ่มซำรสเลิศ - วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวลรี่ - วัดกังหัน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า สไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม เป็นต้น ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 

- จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับความสูง 396 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึก พีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด  พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและ เกาลูน

- นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่า สนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูป และเทพเจ้าต่าง ๆ ก่อสร้าง ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงานพระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้ง กามเทพที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่า เมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

- จากนั้นชมกังหันแห่งโชคลาภที่ โรงงานจิวเวอร์รี่ชื่อดังของฮ่องกง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้าย หรือสิ่ง ไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปพร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงาม ในราคาถูก จากโรงงานพร้อมใบรับประกัน

- นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม  Che Kung Temple (???) ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการ แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวัน ตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัย และมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน  ระหว่างทางเธอพบกับ ชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้าน และพับกังหันลมกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไปไม่มีการ ปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง

- จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น

   - จิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น หรือท่านจะนั่งรถไฟใต้ดิน ข้ามฝั่งสู่เกาะฮ่องกงหรือสถานที่อื่น ๆ ที่สถานีรถไฟฟ้า
จิมซาจุ่ย นอกจากนี้ท่านยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่าง เกาะฮ่องกง และ แหลมเกาลูน ที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่

   - Temple Street Market ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามตลาดสำหรับผู้ชาย เป็นพื้นที่ขายสินค้าจำพวก เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ภาพเขียน สินค้าแฮนด์เมด และอาหารอร่อยริมทางอย่างหอยทอดตำรับฮ่องกง รวมไปถึงอาหารทะเลสดๆ รสชาติดี

   - Ladies’ Market  สถานที่ซึ่งขายข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงในราคาถูก อาทิเช่น เสื้อผ้า ยีนส์ กระเป๋า รองเท้า ชุดชั้นใน สตรี ตุ๊กตา ของใช้กระจุกกระจิกรวมถึงของที่ระลึกและสิ้นค้าก๊อปปี้แบรนด์ดังจากทั่วโลก

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  สนามบิน Chek Lap Kok

*** อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง***

- 20.45 น. อำลาฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 607

- 22.30 นเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 24,900 บาท สมาชิก ท่านละ 24,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,000 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 24,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 23,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 22,900 บาท


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลก ซึ่งประ กาศ
โดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

***คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น***

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจำนวนเงิน 300HKD / คน / วัน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับ เงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้ โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุ ไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์