ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม

ชมวิวม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง ทั้งไม้ดอกเมืองหนาว แปลงสตรอเบอรี่
และไร่ชาท่ามกลางไอหมอก และแสงแดดอุ่น ๆ


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ ชมไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว ที่ ดอยอ่างขาง สัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่ ม่อนแจ่ม บนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม

ดอยอ่างขาง วัดบ้านเด่น ถนนคนเดินวัวลาย ม่อนแจ่ม กาดทุ่งเกวียน
                2 วัน 1 คืน - พักโรงแรมใน จ.เชียงใหม่

วันเดินทาง
 

       13 - 15 ม.ค. / 20 - 23 ม.ค. / 27 - 29 ม.ค.60
       3 - 5
ก.พ. / 10 - 12 ก.พ. / 17 - 19 ก.พ.60
     
วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D สู่ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - ไร่ชา 2000 - แปลงสตรอเบอรี่ขั้นบันได - จุดชมวิวม่อนสน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - วัดบ้านเด่น - ถนนคนเดินวัวลาย

- 05.00 น. ถึง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (มื้อที่ 1)

- เปลี่ยนพาหนะเป็น รถสองแถวท้องถิ่น นำท่านขึ้นไปยัง ดอยอ่างขาง

- นำท่านเที่ยวชม ไร่ชา 2000 และ แปลงปลูกสตรอเบอรี่ขั้นบันได ท่ามกลางแสงแดดอุ่น ๆ ยามเช้า ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม พร้อมซื้อผลสตรอเบอรี่สดใหม่ไปรับประทานได้ตามอัธยาศัย

- นำท่านไปยัง จุดชมวิวม่อนสน ชมวิวอันงดงามที่มีไอหมอกลอยอ้อยอิ่งตรงหน้า ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนจะนำท่านเข้าสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง

- นำท่านชมและถ่ายภาพให้เต็มอิ่มที่ สวน ๘๐ ที่มีดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ รวมถึงแปลงลาเวนเดอร์ คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ แปลงบ๊วย ท้อ พลับ กีวี แครอท และผักสลัดต่าง ๆ และหากมาตรงช่วงซากุระบาน เต็มต้น ท่านจะได้ภาพที่งดงามประทับใจไม่รู้ลืม

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)


- อำลาดอยอ่างขาง เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศคันเดิมเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

- นำท่านไปยัง วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น โดยครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะ วัดขึ้นมาใหม่เมื่อ ปี 2437 วัดนี้มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดบ้านเด่น
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดบ้านเด่น
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดบ้านเด่น

- นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระและทำธุระส่วนตัว

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินวัวลายดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง

วันที่สาม
  ม่อนแจ่ม - ม่อนม่วนรีสอร์ท - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

- 06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

- นำท่านไปยังจุดชมวิวชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของ โครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามด้วยไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์กว้างไกล กับวิว 360 องศา

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

- นำท่านเข้าชม ม่อนม่วนรีสอร์ท ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายรูปสวย ๆ ได้ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะให้ท่านได้เลือก ซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ที่ กาดทุ่งเกวียน ก่อนจะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารใน จ.นครสวรรค์

- 22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 4,500 บาท สมาชิก ท่านละ 4,300 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 600 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 4,000 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D
- ค่ารถสองแถวท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง เชียงใหม่
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง ไนท์ซาฟารี
 
 
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home