ทัวร์ปาย

ม่อนแจ่ม แม่กำปอง

ม่อนแจ่ม

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง ถนนคนเดิน
ผาช่อ ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย กาดทุ่งเกวียน ลำปาง


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา  สัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่ ม่อนแจ่ม
บนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ควบคู่กับความงามของ ธรรมชาติ
บ้านแม่กำปอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำที่ ผาช่อ นมัสการพระธาตุประจำปีระกา พระธาตุหริภุญชัย

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง ผาช่อ
พระธาตุหริภุญชัย กาดทุ่งเกวียน

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง ถนนคนเดินเชียงใหม่ ผาช่อ ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย
ลำปาง
กาดทุ่งเกวียน

              
วันเดินทาง
 
    23 - 25 ธ.ค.59 / 6 - 9 ม.ค. /13 - 16 ม.ค. / 27 - 30 ม.ค.60  ราคาท่านละ 4,290 บาท
 

    30 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60 / 31 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60   ราคาท่านละ 4,590 บาท  
วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

- 20.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
แม่กำปอง
แม่กำปอง
แม่กำปอง
ผาช่อ
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - Canopy Walkway
บ้านแม่กำปอง - ถนนคนเดินเชียงใหม่


- เช้า ถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ อ.แม่ริม ขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
พร้อมชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถ่ายรูปกับสวนตกแต่งอันงดงามจาก
ไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์กว้างไกลกับวิว 360 องศา


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

- 09.00 น. นำท่านไปยัง สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัมผัสกับ สะพานชมธรรมชาติลอยฟ้า (Canopy Walkway) สะพานเดินเหนือเรือนยอดไม้มีความยาว 400 เมตร เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมี ความสูงเหนือพื้นดิน 20 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบได้แบบพานอราม่า จากนั้นให้ท่านได้ ชมสวนกลุ่มอาคารเรือนกระจก ที่ได้รวบรวมพรรณไม้ต่าง ๆ มาให้ชมมากมายหลายประเภท

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สวนพฤษศาสตร์ฯ
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สวนพฤษศาสตร์ฯ
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สวนพฤษศาสตร์ฯ

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร

- นำท่านไปยัง บ้านแม่กำปอง อิสระให้ท่านชมวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ควบคู่กับความงามของธรรมชาติ รวมไปถึง วัดเก่า ที่หลังคาปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวที่ขึ้นกันอย่างหนาทึบ ชม โบสถ์กลางน้ำ หลังเก่าของวัด ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า สวยงามโอบล้อมด้วยน้ำตกและต้นไม้ หรือเดินเที่ยวชมในหมู่บ้าน หรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีน้ำตกไหลผ่านในหมู่บ้าน ที่นี่ยังมีร้านกาแฟ ที่สามารถนั่งชมวิวอันงดงามแห่งบ้านแม่กำปองได้อย่างเต็มอิ่ม

แม่กำปอง
แม่กำปอง
แม่กำปอง
แม่กำปอง
แม่กำปอง
น้ำตกแม่กำปอง


-16.00 น. นำท่านกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ เข้าที่พัก ............. หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านไปยัง ถนนคนเดิน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม
   ผาช่อ - พระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม

- 08.00 น.
นำท่านไปยัง ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลม และน้ำ จนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินรูปร่างแปลกตาและสวยงาม

ม่อนแจ่ม
ผาช่อ
ม่อนแจ่ม
ผาช่อ
ม่อนแจ่ม
พระธาตุหริภุญชัย

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

- นำท่านนมัสการพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีระกา ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย

- แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ที่กาดทุ่งเกวียน

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จ.นครสวรรค์

- 22.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 4,290 บาท สมาชิก ท่านละ 4,090 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 3,790 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

เดินทาง 30
ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60 / 31 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60
  เพิ่มท่านละ 300 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง ไนท์ซาฟารี
 
 
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home