ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน 16,900 บาท
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

TAIWAN_01    ไต้หวัน ซุปเปอร์เซฟ 5 วัน 3 คืน

ผู่หลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ไทจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิน ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมินติง    

เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot (XW)

เดินทาง   ตลอดเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ           

- 23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องบิน
วันที่สอง   สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ผู่หลี่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู - ไทจง - เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต                                                                   

- 02.15 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 182 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)

- 06.55 น. ถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

- หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางไปผูหลี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (SNACK BOX) เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อม รอบด้วยหุบเขาและภูเขาสูงมากมาย นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ยอดนิยมอีกด้วย   

- นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ  1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน นอกจาก นี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้าน บาท ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับที่สร้างตึกไทเป 101 เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้หมู่บ้านใกล้วัด ถูกกลืนหายไป แต่วัดนี้กลับไม่ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเที่ยวไฮไลท์สำคัญของการเยือนไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำ โดยมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร โดยทะเลสาบมีรูปร่างด้านบนเหมือนพระอาทิตย์ และ ด้านล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว นำท่านนมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ วัดเสวียนจาง หรือรู้จักกันในชื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง

- นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรือวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ง “เทพเจ้ากวนอู" เป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตราย เเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญ รุ่งเรือง ส่วน “เทพเจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทำลายธรรมเนียม การเรียนการสอนที่ จำกัดอยู่แต่ในราชสำนักทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยังมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

- บริการอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู

- อิสระช้อปปิ้งที่ เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง โดยท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงขนมได้ในราคาถูก โดยของอร่อยขึ้นชื่อคือ “เต้าหู้เหม็นทอดราดซอส”

- นำท่านเข้าที่พัก BEACON HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   ไทจง - ไทเป - อุทยานเย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิน - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต          

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของรัฐบาล และยังเป็นแหล่ง อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

- นำท่านชม อุทยานเย่หลิว ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของเมืองไทเป มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเต็มไปด้วยโขด หินที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและลม รวมถึงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดการทับถมของ หินออกมารูปร่างที่แตกต่างกัน ชมเศียรราชินี ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยาน

- บริการอาหารกลางวัน เมนู ซีฟู้ด

- นำท่านช้อปปิ้ง ถนนเก่าจิ่วเฟิน สมัยก่อนเป็นเมืองเหมืองแร่ทองคำ แต่เนื่องจากมีคนมาขุดทองจำนวนมาก ผู้คนก็พากัน อพยพออกไป จิ่วเฟินจึงเป็นเมืองร้าง  จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซางเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาถ่ายรูป จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนั้น ยังสามารถชมวิวติดทะเลสาบแปซิฟิกได้อีกด้วย

- นำท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ที่ตึก ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ประมาณ 500 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 2550 (ปัจจุบันเป็นตึก Burj Khalifa ประเทศ Dubai)  ภายในตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว

- บริการอาหารเย็น เมนู เสี่ยวหลงเปา

- อิสระช้อปปิ้งที่ตลาด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป สามารถซื้อชา เครื่องสำอาง และเสื้อผ้าได้ ในราคาที่ถูกกว่าประเทศไทย

- นำท่านเข้าที่พัก ATAMI HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ดิวตี้ฟรี - ร้านขายของที่ระลึก - ช้อปปิ้งพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก - ซีเหมินติง     

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของปลอดภาษีที่ DUTY FREE จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านขายของที่ระลึก และพาท่านเลือกซื้อ ของฝากที่ร้านพายสัปปะรด ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน

- บริการอาหารกลางวัน เมนู สเต็กไต้หวัน

- นำท่านเคารพประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก  ซึ่งเป็นแหล่งรวมสิ่งของต่าง ๆ รวมถึง แสดงอัตชีวประวัติของท่านนนายพล เจียง ไค เช็ก ตั้งแต่อยู่กับ ดร. ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่ง ผู้นำประเทศ ไฮไลท์สำคัญคือชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ก ซึ่งจะมีทุก 1 ขั่วโมง บนชั้น 4 ของ อนุสรณ์สถานแห่งนี้

- จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าวัยรุ่น กระเป๋า และเป็น สวรรค์ของคนรักรองเท้า ให้ช้อปปิ้งกันแบบไม่อั่น ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ ADDIDAS, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE, PUMA

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก ATAMI HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ไทเป - สนามบิน - กรุงเทพฯ

- เช้า บริการอาหารกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน  

- 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

- 09.40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Scoot โดยเที่ยวบินที่ XW 181

- 12.40 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง)
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
16,900 บาท 18,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 5,000 บาท 5,000 บาท
สมาชิก - ลดท่านละ 300 บาท 300 บาท

รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลก ซึ่งประ กาศ
โดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

     
ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้น ๆ)
- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามระบุในโปรแกรม
- ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
- น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
- กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
- มัคคุเทศก์จากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันการเดินทาง คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษในห้องพัก ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ คนละ 90 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุสุดวิสัย การเมือง หรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ 800 NTD /คน/ทริป หรือ 900 NTD /คน/ทริป (กรุณาชำระเงินที่สนามบินดอนเมืองขาไป)


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ภายใน 2 วันหลังการจอง และส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจำนวนเงิน 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับ เงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุ ไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการ เดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ


เงื่อนไขการยกเลิก :
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์              
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์