ทัวร์ปาย

ทัวร์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

ทัวร์แชงกรีล่า
เขาค้อ เพชรบูรณ์

ทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันเลื่องชื่อ ไร่บีเอ็น และ เขาค้อทะเลภู ไหว้พระและชมศาสนสถานอันงดงามของ วัดพระธาตุผาแก้ว ปิดท้ายด้วยการ นั่งรถราง ชมเมือง 2 แคว และ กราบพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล  

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ พิษณุโ่ลก วัดพระธาตุผาแก้ว พระพุทธชินราช
เที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ เขาค้อ พิษณุโลก นั่งรถรางชมเมือง กราบพระพุทธชินราช
ไร่บีเอ็น เขาค้อทะเลภู วัดพระธาตุผาแก้ว อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พิพิธภัณฑ์อาวุธ Route 12

วันเดินทาง
 
   18 - 20 กรกฎาคม 2557

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557   กรุงเทพฯ - เขาค้อ - ไร่บีเอ็น - เขาค้อทะเลภู

- 05.45 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี รังสิต ติดกับ สนามกีฬากองทับบก เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง

- 06.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ ปิกนิก พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

- บริการอาหารกลางวัน ไก่ย่างวิเชียรบุรี

- หลังอาหาร ออกเดินทางต่อไปยังเขาค้อ เที่ยวชม ไร่ บี เอ็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ขึ้น ชื่อของเขาค้อ ภายในมีสวนลิ้นจี่หลากหลายสายพันธุ์  โดยเฉพาะพันธุ์ป้าชิด ซึ่งมีรสชาติหวาน อร่อยมาก มีเฉพาะไร่บีเอ็นเท่านั้น  อีกทั้งผักเมืองหนาว ผักสลัดต่าง ๆ ปลอดสารพิษ

- 16.00 น.  เที่ยวชม เขาค้อทะเลภู แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำเกษตรตามหลักธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสำหรับ พืชผลทุกชนิด บริการจากศูนย์ดูแลสุขภาพ พืชผักสวนครัวเมืองหนาว สมุนไพรสดๆนานาชนิด อาหารไทย ขนมไทย สปา ซึ่งผลิตผลที่ได้จากการเกษตร จากความ เอาใจใส่ในเขาค้อทะเลภู ยังนำมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป ให้เลือกสรรมากมาย  จนกลายเป็นสินค้าโอทอปห้าดาว ที่สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า สมุนไพรแปรรูปทั้งหลาย สินค้าหัตถกรรม ต้นสมุนไพรเล็ก หรือแม้กระทั่งดอกไม้สวย ๆ ให้ทุกท่านเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปและผลไม้แปรรูปตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น เพื่อสุขภาพ ณ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท

- ออกเดินทางสู่ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  เข้าที่พัก  พักผ่อนราตรีสวัสดิ์

เขาค้อ
ไร่บีเอ็น
เขาค้อ
เขาค้อทะเลภู
เขาค้อ
เขาค้อทะเลภู
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557   วัดพระธาตุผาแก้ว - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ - พระตำหนักเขาค้อ - ร้านกาแฟ Route 12

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเ้ช้า

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่น เดินทางไป วัดพระธาตุผาแก้ว ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้น ท่ามกลางธรรมชาติ และบรรยากาศที่เงียบสงบ มีเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยรอบ ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงาม ชมวิว 360 องศา 1 ใน 10 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวในฝันกาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

เขาค้อ
วัดพระธาตุผาแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาแก้ว


- 10.00 น. นมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก ประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้านบนยอดของเจดีย์

- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

- นำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมา เรื่องราวในอดีต และเดินทางสู่เขาย่า ชม พระตำหนักเขาค้อ

- 17.00 น. เที่ยวชมและบันทึกภาพความสุขบนเขาค้อ ณ ร้านกาแฟ Route 12

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น และพักผ่อน ณ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  

เขาค้อ
เขาค้อ
เขาค้อ
เขาค้อ
เขาค้อ
เขาค้อ


วันที่ 20 กรกฎาคม 2557   นั่งรถรางชมเมือง - พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯุ

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น. Check Out นำท่านเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก

- จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

พิษณุโลก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิษณุโลก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิษณุโลก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารใน จ.พิษณูโลก

- นำท่านซื้อสินค้าของฝากจาก จ.พิษณุโลก จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ 3,990 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 11 ปี - ไม่มีเตียง) 2,990 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
มอง เชียงคาน
ก.พ.54 by ป้าแก้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ธ.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
พ.ย.53 by กระตั้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ต.ค.53 by ไกด์ชล
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ก.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home