ลบความคิดเห็น
วิหารพระม่าน เป็นที่ประดิษฐาน "พระม่าน" พระคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งของหลวงพระบาง นอกเหนือจาก "พระบาง" ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส