แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ถึงสนามบินมิงกะลาดง ก้อต้องมากรอกเอกสารอย่างนี้ทุกคนครับ

ออกจากสนามบินผมก็เลยสอบถามว่า มิงกาะลาดง นี่แปลว่าหยังหว่า
ได้ความมาว่า มิงกะลา แปลว่า สวัสดี ส่วน ดง แปลว่า สนาม
มิงกะลาดง ก็เลยแปลว่า "สนามบินสวัสดี"
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password