แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ชเวมอดอว์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้ว และพระเกศธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงมีผู้คนเคารพและให้ความเคารพนับถือมาก ๆ ครับ

โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password