แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

พระประธานภายในวัด ชเวนมอดอว์ ครับ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password