แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

กระทั่งพระเจ้าบุเรงนอง ครั้งจะปราบดาภิเษกตัวเองเป็นกษัตริย์ ก็มาทำพิธีที่ เจดีย์ชเวมอดอ แห่งนี้
ก็เลยมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าบุเรงนองที่นี่ด้วย
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password