แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

33 ปีหลังพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ ตองอูก็กรีฑาทัพมาสู่กรุงหงสาวดี
และทำลายกรุงหงสาวดีและพระราชวังแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลอง
พระราชวังที่เห็น เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่แทนพระราชวังเดิมครับ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password